The Mediating Role of Emotional Commitment in the Effect of Perceived Organizational Support on Work Engagement


Creative Commons License

PALABIYIK N., AKAY E.

The Mediating Role of Emotional Commitment in the Effect of Perceived Organizational Support on Work Engagement, 30 May 2024, vol.16, pp.224-237 identifier

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 16
  • Doi Number: 10.20990/kilisiibfakademik.1422910
  • Page Numbers: pp.224-237
  • Yozgat Bozok University Affiliated: Yes

Abstract

Purpose: The main purpose of this study is to determine the mediating role of affective commitment in the effect of organizational support perceived by academics about the higher education institution they are working in on their job integration. Design/Methodology: In the study, 218 academics from state and foundation universities were reached through a questionnaire using convenience sampling method. The data obtained were analyzed by structural equation modeling with the help of LISREL program. Findings: As a result of the analyses, it was determined that the organizational support perceived by academicians has a direct positive effect on their job integration. In addition to this result, it was determined that perceived organizational support has a positive effect on emotional commitment and emotional commitment has a positive effect on job integration. Within the framework of the final result, it has been concluded that emotional commitment plays a partial mediating role in the effect of organizational support perceived by academicians on their job integration. Limitations: The limitations of the study include the fact that not all universities in Turkey could be reached during the research process and the assumption that the answers given to the statements in the questionnaire form reflect the real feelings and thoughts of the participants. Originality/Value: The unique value of the research is that it focuses on understanding the perceptions and feelings of academicians, who support the development of countries in the fields of education and science, together with their perceptions and feelings about the organization they work in order to ensure their work engagement so that they can produce more efficient and high performance values.
Amaç: Bu çalışmanın temel amacı, akademisyenlerin görev yapmakta oldukları yükseköğretim kurumuna ilişkin algıladıkları örgütsel desteğin işle bütünleşmeleri üzerindeki etkisinde duygusal bağlılığın aracı rolünü belirlemektir. Tasarım/Yöntem: Araştırmada, kolayda örnekleme yöntemi kullanılarak devlet ve vakıf üniversitelerindeki 218 akademisyene anket yoluyla ulaşılmıştır. Elde edilen veriler, LISREL programı yardımıyla yapısal eşitlik modeliyle analiz edilmiştir. Bulgular: Analizler sonucunda; akademisyenlerin algıladığı örgütsel desteğin işle bütünleşmeleri üzerinde doğrudan olumlu yönde bir etkiye sahip olduğu belirlenmiştir. Bu sonucun yanı sıra algılanan örgütsel desteğin duygusal bağlılık üzerinde ve duygusal bağlılığın işle bütünleşme üzerinde olumlu etkisi olduğu tespit edilmiştir. Ulaşılan nihai sonuç çerçevesinde duygusal bağlılığın, akademisyenlerin algıladıkları örgütsel desteğin işle bütünleşmeleri üzerindeki etkisinde kısmi aracı bir rol üstlendiği sonucuna ulaşılmıştır. Sınırlılıklar: Araştırma sürecinde Türkiye’deki bütün üniversitelere ulaşılamamış olması ve anket formunda yer alan ifadelere verilen yanıtların, katılımcıların gerçek duygu ve düşüncelerini yansıttığının varsayılması, araştırmanın sınırlılıklarını oluşturmaktadır. Özgünlük/Değer: Eğitim ve bilim alanlarında ülkelerin kalkınmasına destek olan akademisyenlerin daha verimli ve yüksek performanslı değerler üretebilmeleri için işle bütünleşmelerini sağlamak üzere çalıştıkları örgüte ilişkin algılarını ve duygularını birlikte anlamaya odaklanması, araştırmanın özgün değerini oluşturmaktadır.