Outline of the European Union's Policy Towards the South Caucasus


Creative Commons License

Tali R., Özmen Y. P.

I. Uluslararası Soğuk Savaş Sonrası Sosyal, Ekonomik ve Siyasal Gelişmeler Bağlamında Güney Kafkasya Sempozyumu, İzmir, Turkey, 1 - 02 April 2021, pp.511-524

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İzmir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.511-524
  • Yozgat Bozok University Affiliated: Yes

Abstract

The European Union (EU) has started to closely monitor the South Caucasus Region after the Cold War, and the Rose Revolution in Georgia, the control of energy resources and security problems have been effective in the relationship between the EU and the region. The aim of the EU's policies towards the countrys in the region is to get them adopted the common values (democracy, rule of law, respect for human rights and fundamental rights) determined in the agreements constituting the EU law and produce projects in order to become a center of attraction. In this context, the "Partnership and Cooperation Agreement", which entered into force in 1999, forms the basis of the EU's Caucasus policy. In this context, the "Partnership and Cooperation Agreement", which entered into force in 1999, forms the ground of the EU's Caucasus policy. This policy, which forms the basis for an economic, political, financial, social and cultural convergence, has been supported by aid programs (TACIS, INOGATE and TRACECA) in various fields (economy, energy, transportation). The EU continued to be effective on the Caucasus Region with the "European Security and Cooperation Strategy" in 2003 and Azerbaijan, Armenia and Georgia were included in the "Neighborhood Policy" in the EU General Affairs Council on June 14, 2004. Programs and action plans carried out within the scope of agreements and policies focused mostly on the rehabilitation of the region with financial assistance for technical and infrastructure works. Although the EU wants to have a say in the solution of the problems of the region and in the control of energy resources more and more every day. The aim of this study, This study outlines the EU's policy towards creating a safe and harmonious space in the South Caucasus and evaluates with the main lines on current developments. The attitude of the EU in the face of the events in the region will help to outline the South Caucasus politics.

Avrupa Birliği (AB) Soğuk Savaş sonrasında Güney Kafkasya Bölgesini yakından izlemeye başlamış, Gürcistan’da gerçekleşen Gül Devrimi, enerji kaynaklarının kontrolü ve güvenlik sorunları AB ile bölgenin ilişkisinde etkili olmuştur. AB’nin bölgeye yönelik politikalarının amacı AB hukukunu oluşturan anlaşmalarda tespit edilen ortak değerlerini (demokrasi, hukukun üstünlüğü, insan haklarına ve temel haklara saygı) benimsetmek ve cazibe merkezi olmak maksadıyla projeler üretmek bulunmaktadır. Bu kapsamda 1999’da yürürlüğe giren ‘Ortaklık ve İşbirliği Anlaşması’ AB’nin Kafkasya politikasının temelini oluşturmaktadır. Ekonomik, siyasi, mali, sosyal ve kültürel bir yakınlaşmanın zeminini oluşturan bu politika, çeşitli alanlarda (ekonomi, enerji, ulaşım) yardım programları (TACIS, INOGATE ve TRACECA) ile desteklenmiştir. AB, Kafkasya Bölgesi üzerinde etkili olmaya 2003 yılındaki “Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Stratejisi” ile devam etmiş ve 14 Haziran 2004’te AB Genel İşler Konseyi’nde Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan ‘Komşuluk Politikası’ kapsamına alınmıştır. Anlaşmalar ve politikalar kapsamında yürütülen programlar ve eylem planları daha çok teknik ve altyapı çalışmalarına yönelik mali yardımlarla bölgenin rehabilitasyonu üzerine yoğunlaşmıştır. AB her geçen gün bölgede daha etkili olarak hem bölgenin sorunlarının çözümünde hem de enerji kaynaklarının kontrolünde söz sahibi olmak istese de bunu başaramamıştır. Bu çalışmanın amacı, AB’nin Güney Kafkasya’da izlediği, güvenli ve uyumlu bir alan yaratmaya yönelik politikasını güncel gelişmeler üzerinden ana hatları ile ele alarak incelemektir. Bölgede yaşanan olaylar karşısında AB’nin sergilediği tutum Güney Kafkasya siyasetinin ana hatlarını belirlemede yardımcı olacaktır.