The Relationship between Organizational Resilience and Organizational Health in Educational Institutions During the Covid-19 Pandemic Period


Creative Commons License

Altıntaş M., Özata M.

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.23, no.2, pp.787-810, 2022 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Bu araştırmanın amacı Yozgat ilinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda örgütsel dayanıklılık ile örgütsel sağlık arasındaki ilişkinin araştırılmasıdır. Bu amaçla Covid-19 salgın döneminde Türkiye’de devlet tarafından alınan kısıtlama kararlarına göre eğitim kurumlarının salgına karşı dayanıklılık göstergeleri ve bu durum ile örgütsel sağlık arasındaki ilişki belirlenmek istenmiştir. Nicel araştırma deseninde planlanan çalışmaya, Yozgat ilinde ilkokul, ortaokul ve liselerde görev yapan öğretmenler katılım göstermiştir. Çalışmadan elde edilen veriler SPSS 22.00 ve AMOS 24.00 paket programıyla analiz edilmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre örgütsel dayanıklılık ve örgütsel sağlık arasında pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Eğitim kurumlarında örgütsel dayanıklılığın artması örgütsel sağlık düzeyinin de artırmaktadır. Eğitim kurumlarının örgütsel dayanıklılıkları ve örgütsel sağlık durumlarının orta seviyede olduğu görülmüştür.