Hemşirelerin profesyonel değer algısının yaşlı ayrımcılığı tutumu üzerine etkisi


Aydemir A.

Sağlık ve Yaşam Bilimleri Dergisi, vol.4, no.1, pp.183-189, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Objective: This study aims to determine the effect of nurses’ perception of professional values on their ageism attitudes. Methods: The research sample consisted of 207 (98.1%) nurses working in a university hospital. Data were collected using the Nurse Information Form, the Nurses' Professional Values Scale (NPVS), and the Ageism Attitude Scale (AAS). Parametric and non-parametric tests were performed to analyze the data. The relationship between the dependent variable of ageism attitudes of nurses and the independent variable of the perception of professional values was tested with the Pearson correlation, and the effect was tested with the regression analysis. Results: The total AAS score of the nurses (82.28±9.12) indicates that they had a high positive ageism attitude, and the total NPVS score of the nurses (123.42±19.97) shows that their perception of professional values was high. It was found that the nurses had the highest total score in the factor of restricting life of the elderly (32.93±4.26) in the AAS and in the factor of human dignity (44.43±7.23) in the NPVS. In addition, a weak positive relationship was found between nurses' perceptions of professional values and ageism attitude (r=0.147; p=0.035>0.05). It was revealed that nurses' professional value perceptions account for 2.1% of their ageism attitude. Conclusion: The relationship between nurses' perception of professional values and ageism attitude is weak. Nurses have high human dignity and sense of responsibility, which affects their ageism attitudes positively.

Amaç: Araştırmanın amacı hemşirelerin profesyonel değerler algılarının yaşlı ayrımcılığı tutumları üzerine etkisinin belirlenmesidir. Yöntem: Araştırmaya bir üniversite hastanesinde çalışan 207 (%98.1) hemşire katılmıştır. Verilerin toplanmasında “Hemşireleri Tanıtıcı Form”, “Hemşirelerin Profesyonel Değerler Ölçeği (HPDÖ)” ve “Yaşlı Ayrımcılığı Tutum Ölçeği (YATÖ)” kullanılmıştır. Verilerin analizinde parametrik ve non-parametrik testler yapılmıştır. Araştırmanın hemşirelerin yaşlı ayrımcılığı tutumu bağımlı değişkeni ile profesyonel değer algısı bağımsız değişkeni arasındaki ilişki Pearson korelasyon, etki ise regresyon analizi ile test edilmiştir. Bulgular: Hemşirelerin YATÖ toplam puanı (82.28±9.12) yaşlı ayrımcılığı tutumunun olumlu yönde yüksek olduğunu ve HPTÖ toplam puanı (123.42±19.97) profesyonel değer algılarının yüksek olduğunu göstermektedir. YATÖ alt boyutlarından yaşlı Yaşamını Sınırlama (32.93±4.26) alanında ve HPDÖ alt boyutlarından İnsan Onuru (44.43±7.23) alanında hemşirelerin en yüksek toplam puana sahip oldukları görülmüştür. Ayrıca hemşirelerin profesyonel değer algısı ile yaşlı ayrımcılığı tutumu arasında pozitif yönde zayıf bir ilişki olduğu (r=0.147; p=0.035>0.05) bulunmuştur. Hemşirelerin yaşlı ayrımcılığı tutumu değişkeninin %2.1’inin hemşirelerin profesyonel değer algıları ile açıklandığı tespit edilmiştir. Sonuç: Hemşirelerin mesleki değer algısı ile yaşlı ayrımcılığı tutumu arasındaki ilişki zayıftır. Hemşirelerin yüksek insan onuru ve sorumluluk değer algısına sahip olmaları, yaşlı ayrımcılığı tutumlarını olumlu yönde etkilemektedir.