İNSAN KAYNAKLARINDA YENİ BİR YAKLAŞIM: YETENEK YÖNETİMİNE İLİŞKİN NİTEL BİR ARAŞTIRMA


Creative Commons License

Altıntaş M.

Ahi Evran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.1, no.2, pp.24-43, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bu çalışmanın amacı, organizasyonlarda insan kaynakları yönetiminde sıkça vurgulanan yetenek yönetimi kavramını açıklayarak, organizasyonlarda yetenek yönetiminin kullanımını incelemektir. Nitel bir araştırma deseninde planlanan bu çalışmada 30 insan kaynakları/yetenek yöneticisi ile elektronik ortamda yarı yapılandırılmış görüşme tekniğinden faydalanılarak veriler toplanmıştır. Araştırma kapsamında yetenek yöneticilerinden elde edilen bilgilerle, yapılan literatür araştırması desteklenerek yetenek yönetimi konusunun organizasyonlardaki uygulama biçimleri ortaya konulmuştur. İnsan kaynakları/yetenek yöneticisi olan kişilerden elde edilen veriler tanımlayıcı analizlere tabi tutulmuştur. Analizler sonucunda yetenek yönetimi uygulamalarının organizasyonlarda yeterli düzeyde uygulanmadığı, yetenek yöneticilerinin görüşleri doğrultusunda belirlenmiştir. Yetenek yönetiminin organizasyonlar açısından mevcut durumu literatür bilgisiyle sınırlı kalmakta olup, uygulama düzeyinde çok önemli sıkıntıların yaşandığı anlaşılmıştır. Bu durumun asıl sebebinin ise organizasyonların geleneksel insan kaynakları yönetimi aşamasından öteye geçmedeki eksiklikleriolarak gözlemlenmiştir. Araştırmanın sonuçları doğrultusunda, bundan sonra yapılacak çalışmalar için yetenek yönetiminin organizasyonlarda etkin bir şekilde uygulanması amacıyla öneriler sunulmuştur. Bu önerilerin yetenek yönetiminin organizasyonlarda daha etkin bir şekilde kullanılmasına yön vereceği düşünülmektedir. Anahtar Kelimeler: Yetenek, Yetenek Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi