COVID-19 PANDEMİ DÖNEMİNDE AKADEMİK ve İDARİ PERSONELİN ESNEK ÇALIŞMA SİSTEMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ


Kanoğlu M. F., Sağlam K.

ANKARA III. ULUSLARARASI BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, Ankara, Turkey, 02 October 2020, pp.12-31

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.12-31
  • Yozgat Bozok University Affiliated: Yes

Abstract

The new coronavirus epidemic (COVID-19), which emerged in Wuhan, China, has affected many areas such as economy, international relations and education, especially health. Important measures have been taken in these areas in order to contain the epidemic and prevent its spread. Distance education practices, closing of some businesses serving in a closed area for a certain period, entry and exit restrictions between countries are some of the measures taken. In addition to these, implementation of flexible working methods (such as remote working, teleworking, home working, rotational work) in all public institutions is one of the most important measures taken. Considering that flexible working methods applied in higher education institutions as a public institution will affect academic and administrative staff with different job descriptions differently, the subject has been deemed worthy of research. The aim of this study is to try to determine the views of academic and administrative staff working in a higher education institution about the flexible working system and to discuss the possible causes of negative opinions. Determining the positive or negative opinions of academic and administrative staff about flexible working methods applied as a new working method in public institutions and determining appropriate working methods accordingly are very important in terms of individual and institutional efficiency. In this direction, 16 academic staff working in different units and titles in a higher education institution and 31 administrative staff were reached through semi-structured interview forms. Repetition in the interviews was effective in determining the working group. In the study, content analysis, one of the qualitative research designs, was used as it was tried to learn the opinions of the employees of higher education institutions about the effects of the flexible working system. As a result of the research, it was determined that academic and administrative staff were affected by flexible working methods in different dimensions, and there were differences of opinion between the two groups about the effect of flexible working system on work / family / social life.

Çin’in Wuhan şehrinde ortaya çıkan ve hızlı bir şekilde yayılım göstererek dünyayı etkisi altına alan yeni koronavirüs salgını (COVID-19) sağlık başta olmak üzere ekonomi, uluslararası ilişkiler ve eğitim gibi birçok alanı etkisi altına almıştır. Salgını kontrol altına alabilmek ve yayılımını engellemek için bu alanlarda önemli tedbirler alınmıştır. Uzaktan eğitim uygulamaları, kapalı alanda hizmet veren bazı işletmelerin belirli süre kapatılması, ülkeler arası giriş çıkış kısıtlamaları alınan tedbirlerden bazılarıdır. Bunlara ek olarak, tüm kamu kurumlarında esnek çalışma yöntemlerinin (uzaktan çalışma, tele çalışma, evde çalışma, dönüşümlü çalışma gibi) uygulanması, alınan en önemli tedbirlerden biridir. Bir kamu kurumu olarak Yükseköğretim kurumlarında da uygulanmaya başlanan esnek çalışma sisteminin hiyerarşik yapıda farklı görev tanımları bulunan akademik ve idari personeli farklı etkileyeceği düşünülerek konu araştırmaya değer görülmüştür. Bu çalışmanın amacı bir Yükseköğretim kurumunda çalışan akademik ve idari personelin esnek çalışma sistemine yönelik görüşlerini belirlemeye çalışmak, olumsuz görüşlerin olası nedenlerini tartışmaktır. Kamu kurumlarında yeni bir çalışma yöntemi olarak uygulanan esnek çalışma yöntemleri ile ilgili akademik ve idari personelin olumlu veya olumsuz görüşlerinin belirlenmesi ve buna göre uygun çalışma yöntemlerinin belirlenmesi bireysel ve kurumsal verimlilik açısından oldukça önemlidir. Bu doğrultuda bir yükseköğretim kurumunda farklı birimlerde ve unvanlarda çalışan 16 akademik personel ile 31 idari personele yarı yapılandırılmış görüşme formu ile ulaşılmıştır. Görüşmelerde tekrara düşülmesi çalışma grubunun belirlenmesinde etkili olmuştur. Araştırmada yükseköğretim kurumu çalışanlarının esnek çalışma sisteminin etkileri hakkındaki görüşleri öğrenilmeye çalışıldığından nitel araştırma desenlerinden içerik analizi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda akademik ve idari personelin esnek çalışma yöntemlerinden farklı boyutlarda etkilendiği, esnek çalışma sisteminin özellikle iş/aile/sosyal yaşam alanına etkisi hakkında iki grup arasında önemli farklılıklar olduğu belirlenmiştir.