Önlisans Çocuk Gelişimi Bölümü Öğrencilerinin Mesleki Etik Davranışlarını Algılama Düzeyinin İncelenmesi: Akdağmadeni Meslek Yüksekokulu


Creative Commons License

Duran E.

III.Uluslararası Bozok Sempozyumu, Yozgat, Turkey, 3 - 05 May 2018, pp.374-382

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Yozgat
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.374-382
  • Yozgat Bozok University Affiliated: Yes

Abstract

Araştırmanın amacı; meslek yüksekokulları çocuk gelişimi bölümü öğrencilerinin mesleki etik davranışlarını algılama düzeyinin incelenmesidir. Araştırmanın önemi; okul öncesi eğitiminin çocuğu gelecek yaşantısına hazırlayan ve çocuğun bütün gelişim alanlarının bir bütün olarak desteklendiği bir eğitim süreci olması ve böylesine önemli bir öğretmenlik alanının etik ilkeleri ve bu ilkelere bağlı kalınması da bir o kadar önemlidir. Bu nedenle okul öncesi öğretmenlerinin meslek etiği, ahlaki yargı düzeyleri, etik hassasiyetleri üzerinde durulması gerekli konulardandır. Araştırmanın çalışma grubunu, 2017-2018 eğitim-öğretim yılı Bozok Üniversitesi Akdağmadeni Meslek Yüksekokulu çocuk gelişimi programında öğrenim gören 144 öğrenci oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak, örnekleme ait demografik özellikleri belirlemek amacıyla kişisel bilgi formu ve öğrencilerin etik davranışlarının ölçülmesinde dört faktörlü yapıya sahip 75 maddeden oluşan Öztürk Aynal, Kumandaş ve Ersanlı tarafından geliştirilen Okul Öncesi Öğretmenleri Meslek Etiği Envanteri kullanılmıştır. Uygun örnekleme yöntemiyle belirlenen önlisans çocuk gelişimi programında öğrenim gören 126 öğrenciye uygulanmıştır. Araştırmada önlisans çocuk gelişimi programı öğrencilerinin meslek etiği davranışlarının saptanması ve bunların bağımsız değişkenler olan cinsiyet, yaş, sınıf düzeyi ve mezun olunan lise türleri ile arasındaki ilişkinin anlamlı bir ilişki olup olmadığını saptamak üzere t testi ve varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır. İstatistiksel analiz sonuçlarından elde edilen bulgular incelendiğinde, cinsiyet (p>0.05), yaş (p>0.05) ve mezun olunan lise türü (p>0.05) ile mesleki etik davranışları algılama düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. Ancak, bir diğer bağımsız değişkenimiz olan sınıf düzeyi ile mesleki etik davranışları algılama düzeyi arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir (p<0.05). İkinci sınıfa devam eden öğrencilerin mesleki etik davranışları algılama düzeylerinin birinci sınıfa devam eden öğrencilerden daha yüksek olduğu görülmektedir. Eğitim kademesi arttıkça öğrencilerin mesleki bilgi ve birikiminin artması meslek ahlakı algısını da artırdığı söylenebilir. Araştırma bulguları ışığında daha ileri seviyede bir etik algısı oluşması için etiğe dayalı dersler ve faaliyetlerin artırılması önerilebilir.

Anahtar Kelimeler: Çocuk Gelişimi, Meslek Etiği, Etik, Okul Öncesi

Öğretmenliği, Etik Davranış