KENT MOBİLYALARININ KENT KİMLİĞİ İLE İLİŞKİSİ: YOZGAT ÇAPANOĞLU KENT PARK ÖRNEĞİ


AKIN E. S., KAVASOĞULLARI A.

Turkish journal of forest science (Online), vol.6, no.1, pp.60-79, 2022 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Human beings, who are in constant interaction with their environment, have both personal and social needs. The arrangements made in physical environments to meet these needs are shaped according to the economic, socio-cultural and socio-economic conditions of  the society in which they are located and are reflected in their architectural structures and therefore urban spaces. For this reason, a city becomes unique and identity to the extent that it reflects the economic, technological, socio-cultural, and socio-economic conditions of the society to which it belongs. In this study, it is aimed to reveal the relationship between urban furniture and urban identity in Çapanoğlu Kent Park, the city of Yozgat. In this context, first of all, all the furniture of the park was examined through observation and documentation and analyzed according to the criteria of suitability for age groups, disabled access, safety, maintenance, aesthetics and contribution to urban identity. As a result of the analyzes made, it has been determined that the park's furniture has very little ability to meet the universal design criteria and physical comfort conditions for all age groups and the disabled; it is not aesthetically original; it has been observed that the identity elements of the city in which it is located are not reflected. Capanoğlu City Park, which has an important place for the urban identity of Yozgat, should be redesigned and arranged with urban furniture, which is cityspecific design products that reflect the history, culture and socio-economic characteristics of the city and are compatible with the urban fabric.

Çevresi ile sürekli etkileşim içinde olan insanoğlunun hem kişisel hem de toplumsal gereksinimleri vardır. Bu gereksinimlerin karşılanması için fiziksel ortamlarda yapılan düzenlemeler bulunduğu toplumun ekonomik, sosyo-kültürel ve sosyo-ekonomik şartlarına göre şekillenerek mimari yapılarına ve dolayısıyla kentsel mekanlarına yansır. Bu nedenle bir kent ait olduğu toplumun ekonomik, teknolojik, sosyo-kültürel ve sosyo-ekonomik şartlarını yansıttığı ölçüde özgün ve kimlikli olur. Bu çalışmada örnek seçilen Yozgat kenti Çapanoğlu Kent Park’ta bulunan kent mobilyalarının kent kimliği ile ilişkisinin ortaya konulması amaçlanmıştır. Bu bağlamda öncelikle parkın tüm mobilyaları gözlem ve belgeleme yoluyla incelenerek yaş gruplarına uygunluk, engelli erişimi, güvenlik, bakım, estetik ve kent kimliğine katkı kriterlerine göre analiz edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda parkın mobilyalarının bütün yaş grupları ve engelliler için evrensel tasarım kriterlerini ve fiziksel konfor şartlarını karşılama yeterliliklerinin çok az olduğu; estetik olarak özgün olmadığı, bulunduğu kentin kimlik elemanlarının yansıtılmadığı gözlemlenmiştir. Yozgat kent kimliği için önemli bir yere sahip olan Çapanoğlu Kent Park kentin tarihini, kültürünü ve sosyo-ekonomik özelliklerini yansıtan, kent dokusuyla uyumlu, kente özgü tasarım ürünleri olan kent mobilyaları ile yeniden tasarlanarak düzenlenmelidir.