EVLİLİĞİN ŞER`Î MAKSATLARI


Creative Commons License

Bekdemir S.

Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi [BOZİFDER], no.21, pp.201-225, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Din, “İnsanları dünya ve ahirette hayra sevk eden ilahi bir kanundur” şeklinde tanımlanmaktadır.

Bu ilahi kanunların/şerîatların vazedilmesinin asıl gayesi, insanların dünyevî

ve uhrevî maslahatlarını sağlamaktır. Dinin vazettiği şer`î hükümler, bu maslahatların

korunmasına ve ilahi gayenin gerçekleşmesine yöneliktir. Bu maslahatlar, kulların

din ve dünya işlerini yoluna koyan ve mutlu olmalarını sağlayan; kulları dünya ve

ahirette hüsrandan kurtaran maksatlardır. Salt bir akitten ibaret olmayan evliliğin de

makâsıdü’ş-şerîa açısından birçok maslahatı vardır. Bu maslahatların biyolojik, psikolojik,

sosyolojik, dünyevî ve uhrevî olmak üzere birçok yönü mevcuttur. Bu maslahatlardan

bazıları; eşlerin sükûnetini temin etmesi, noksan yaratılan insanın tamamlanması,

iffetin korunması, fiziksel ihtiyacın karşılanması/cinsel birlikteliğin temin edilmesi ve

onun ile neslin devamının sağlamasıdır. Bunların içinde belki de en önemlisi, eşlerin

sükûnetinin/huzurunun temin edilmesidir. Bu çalışmada sükûnetin evliliğin maksat ve

maslahatının gerçekleşmesi noktasındaki anlam ve önemi üzerinde durulacaktır. Şâri`in

“Kendisiyle huzur bulmanız için eşlerinizi yarattı” (er-Rûm 30/21) hitabıyla evliliği “huzur

bulma” illeti üzerine bina etmesi bunun bir göstergesidir. Evliliğin, bu ilahi gayeler

gözetilerek tesis edilmesi, bireysel ve toplumsal huzurun sağlanmasına katkı sağlayacaktır.

Anahtar Kelimeler: İslam Hukuku, Aile Hukuku, Makâsıd, Evlilik, Sükûnet.