Ekonomik Değişkenlerin İlaç Harcamaları Üzerine Etkisinin Panel Veri Analiz Yöntemi İle İncelenmesi


Şenol O., Akbulut F., Gençtürk M., Gökkaya D.

Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, vol.20, no.2, pp.54-75, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Ekonomik büyümenin önemli bir göstergesi olan sağlık harcamaları, ülke ekonomisi için hayati bir role sahiptir. İlaç harcamaları ise sağlık harcamaları içerisinde büyük bir paya sahip harcama kalemidir. Bu çalışmanın amacı, ülkelerin yıldan yıla artış eğilimi gösteren ilaç harcamaları ile ekonomik göstergeler arasındaki ilişkiyi tespit etmektir. Bu doğrultuda hem bireysel hem de ülke düzeyinde ekonomik değişkenlerin ilaç harcamaları üzerinde nasıl bir etkisinin olduğunu tespit etmek için panel veri analizi yöntemi kullanılmıştır. Çalışmada ülkelerin sağlık harcamaları genel olarak değerlendirildikten sonra ilaç harcamalarının araştırmada kullanılan ekonomik değişkenlerle ilişkisi OECD ülkeleri örneği üzerinden tablo yardımıyla açıklanmış ve panel veri analizi ile modelleri hakkında detaylı bilgiler verilmiştir. Daha sonra panel veri analizi yöntemiyle örneklemi oluşturan 24 ülkenin 2000-2019 yıllarına ait verileri analiz edilmiştir. Analiz sonucunda ilaç harcamaları ile kullanılan değişkenlerden kişi başı gelir, kamu harcaması ve GSYİH arasında pozitif; işsizlik oranı arasında negatif bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Gini endeks değeri incelendiğinde ise ilişkinin anlamsız çıktığı görülmektedir.