The effect of sexual embarrassment on sexual attitudes and beliefs in midwifery students


Creative Commons License

Uzdil N., Günaydın Y.

Other, pp.264-272, 2022

  • Publication Type: Other Publication / Other
  • Publication Date: 2022
  • Page Numbers: pp.264-272
  • Yozgat Bozok University Affiliated: Yes

Abstract

AMAÇ: Bu araştırma ebelik öğrencilerinde cinsel bakıma ilişkin tutum ve inanışların cinsel tutum ve cinsel utangaçlığa etkisini belirlemek amacıyla tanımlayıcı olarak yapıldı.
GEREÇ ve YÖNTEMLER: Tanımlayıcı tipteki bu araştırma Şubat 2022-Nisan 2022 tarihleri arasında Bozok Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi ebelik bölümünde öğrenim gören ve çalışmaya katılmayı kabul eden 274 öğrenci ile yürütüldü. Verilerin toplanmasında Tanıtıcı Bilgi Formu, Cinsel Utangaçlık Ölçeği (CUÖ), Hendrick Cinsel Tutum Ölçeği (HCTÖ) ve Cinsel Tutum ve İnançlar Ölçeği (CTİÖ) kullanıldı. Çalışma için etik kurul onayı, kurum izni ve çalışma kapsamına alınan öğrencilerin bilgilendirilmiş olurları alındı.
BULGULAR: Çalışmada öğrencilerin CUÖ puan ortalaması 17,88±6,47, HCTÖ puan ortalaması 82,87±10,19, CTİÖ puan ortalaması 37,50±7,57 olarak elde edildi. Cinsel utangaçlık ile cinsel tutum ve cinsel bakıma ilişkin cinsel tutum ve inanışlar arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki tespit edildi (p<0,01). Ebelik öğrencilerinde cinsel inanç ve tutumlar ölçeği üzerine cinsel tutumların ve cinsel utangaçlığın istatistiksel olarak anlamlı bir etkisi bulundu (p=0,005; p<0,001). Öğrencilerin CTİÖ puanlarının %7,1’lik kısmı HCTÖ ve CUÖ ile açıklanmaktadır.
SONUÇ: Bu çalışmadan elde edilen bulgulara göre, öğrencilerin CUÖ puanlarının yüksek CTİÖ puanlarının ise orta düzeyde olduğu tespit edildi. Ayrıca cinsel utangaçlık ile cinsel tutum ve cinsel bakıma ilişkin cinsel tutum ve inanışlar arasında olumlu yönde ilişki vardır. Bütüncül bakımın temel unsurlarından olan cinsel sağlık bakımına yönelik olumlu tutum ve inançların oluşturulması için öğrencilere kapsamlı cinsel eğitimlerin yer ders müfredatlarının oluşturulması önerilebilir.