HIRİSTİYANLAŞTIRILMIŞ TATARLAR:KREŞİNLER


Creative Commons License

Sharafullina A., Güç A.

Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.36, no.2, pp.109-140, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Kryashens who have oneness in roots, language and history with Tatars have considered as a different ethnic group from the beginning of their baptizing until nowadays during historical process. Generally, they were excluded by Russians because of not being Slavs, and by Tatars because of not being Muslims. However, after the collapse of the Soviet Union Russian Orthodox Church has tried to get closer to them. Regarding Kryashen Tatars as a Turkish group who passed from Islam to Christianity they are very interesting and important from Turkish cultural and Turkish history of religion point of view. From this perspective they also carve out a different aspect of Turkish culture. Key Words: Kryashens, Religious Belief, Worship, Solemnity, Faith Basics.

Müslüman Tatarlarla köken, dil ve tarih birliği bulunan Kreşinler, vaftiz olmalarıyla başlayan ve günümüze kadar devam eden tarihî süreçte ayrı bir etnik gurup gibi görülmüşlerdir. Genellikle, Slav kökenli olmadıkları için Ruslar, Müslüman olmadıkları için de Tatarlar tarafından dışlanmışlardır. Fakat Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından Rus Ortodoks Kilisesi Kreşinlerle yoğun bir yakınlaşma çabası içine girmiştir. Kreşin Tatarları, İslam’dan Hıristiyanlığa geçen bir Türk gurubu olmaları bakımından Türk kültür ve Türk din tarihi açısından ilgi çekici ve önemlidirler. Bu bakımdan Türk kültürünün farklı bir boyutunu da oluşturmaktadırlar. Anahtar Kelimeler: Kreşinler, Dini İnanış, İbadet, Tören, İnanç Esasları.