Sarıkaya (YOZGAT) Bölgesindeki Amfibolitlerin Demir Cevherleşmeleri İle Kökensel İlişkileri.


Öksüz N., Koç Ş.

III. Ulusal Jeokimya Sempozyumu., Bursa, Turkey, 16 - 18 October 2008, pp.53-54

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Bursa
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.53-54
  • Yozgat Bozok University Affiliated: Yes

Abstract

Sarıkaya (YOZGAT) ilçesinin 25 km batısında bulunan ve demir cevherleşmelerine yataklık eden amfibolitler araştırmanın konusunu oluşturmaktadır. Ana, eser ve nadir toplar elementi (NTE) içerikleri ve bunlara bağlı jeokimyasal değerlendirmeler amfibolitlerin kökeni ve jeotektonik ortamını ortaya koymaktadır. Böylece içinde Sarukaya cevherleşmelerini bulunduran bu kayaçlarla oluşumları arasındaki ilişkilerin çözümlenmesine çalışılmaktadır.

Amfibolitlerin içerdikleri ana ve eser element içeriklerinin kullanıldığı çeşitli diyagramlar, bu kayaçların kökenini dalma-batma zonlarında gelişen volkanik yay bazaltı ile ilişkilendirmektedir. Yine bu diyagramlar, bazaltların kalkalkali bileşime sahip olduklarını ve kıtasal kabuktan kirlendiklerini göstermektedir.

NTE içeriklerine göre hazırlanan spider diyagramlarında hafif nadir toprak elementlerinin (HNTE), ağır nadir toprak elementlerine (ANTE) oranla zenginleştiği, oluşumda hidrotermal etkilerin katkısını ve kıta kabuğundan kirlenmeyi açıklamaktadır. Ayrıca ortaya çıkan negatif Eu anomalisi de bazaltı oluşturan magmanın kıtasal kabukla kontamine olduğunu göstermektedir.

İnceleme alanında yapılan tektonik, metamorfizma ve maden mikroskobik araştırmaların verileri ile burada ele alınan jeokimyasal özellikler birlikte değerlendirildiğinde; Sarıkaya demir cevherleşmelerinin volkanik yay bölgesinde oluşmuş bazaltlarla ilişkili olduğu ve sonradan metamorfik süreçlerle amfibolitlerin içinde bugünkü dokusal özelliği kazandığı söylenebilir.