RİBOFLAVİN MODİFİYELİ MANYETİK NANOPARTİKÜL SENTEZİ VE KORNEAL ÇAPRAZ BAĞLAMA YÖNTEMİNDE ETKİNLİĞİ


Coşkun A., Şentürk F., Turan E.

6. Uluslararası Tıp ve Sağlık Bilimleri Araştırmaları Kongresi'nde (UTSAK), Ankara, Turkey, 10 - 11 April 2021, pp.1-2

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1-2
  • Yozgat Bozok University Affiliated: Yes

Abstract

The penetration of riboflavin (vitamin B2), which is used in the treatment of the keratocunus disease, is limited to the corneal stroma layer. Therefore, it is restricted of the effectiveness of the corneal crosslinking (CCL) therapy which is used an UV-A (365 nm). Standart (epi-off) CCL therapy which is removed corneal epithelial layer contributes significantly to the increase of riboflavin penetration, however there is a need for methods to increase riboflavin penetration without removing the epithelial layer due to increased risk of infection, painful process for the patient, and decreasing physician comfort. Therefore, in the treatment of many corneal diseases such as fungal treatment, keratoconus therapy the topic of drug penetration, which limits the effectiveness of treatment, is still up to date in the literature. In this study, it is aimed to increase the amount of corneal penetration by directing the riboflavin-modified magnetic nanoparticles under optimized critical magnetic field exposure.In accordance with this purpose, in this project, it is planned the synthesis and characterization of magnetic nanoparticles (MNP), preparation of the riboflavin modified magnetic nanoparticles and determination of the critical magnetic field value to increase corneal penetration with the ex vivo experiment. Firstly, the MNP will be synthesize and characterize. Followed by, riboflavin modified MNP will be prepare and then the amount of riboflavin modified MNP which passed to ex-vivo pig cornea will be evaluate. Moreover, the amount of riboflavin modified MNP which passed to the stroma region of the cornea and the aqueous humor will be investigate and the critical magnetic field value of the highest penetration will be determine. The results obtained from this study will evaluate the potential of riboflavin-modified MNP as an alternative penetration method in the treatment of keratoconus CCL.

Keratokonus tedavisinde kullanılan riboflavinin (B2 vitamini) korneal stromasına penetrasyonunun sınırlı olması UV[1]A (365nm) ışığının kullanıldığı korneal çapraz bağlama (KKÇB) tedavisinin etkinliğini sınırlandırmaktadır. Kornea epitel tabakasının kaldırıldığı standart (epi-off) KKÇB tedavisi riboflavin penetrasyonunun artmasına önemli ölçüde katkı sağlar ancak enfeksiyon riskini arttırması, hasta için acılı bir süreç olması ve doktor konforunu düşürmesi gibi nedenlerle epitel tabakası kaldırılmadan riboflavin geçişini arttıracak yöntemlere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle keratokonus tedavisi, mantar tedavisi gibi pek çok korneal hastalığın tedavisinde de tedavi etkinliğini önemli ölçüde sınırlayan ilaç penetrasyonu konusu literatürde halen güncelliğini korumaktadır. Bu çalışmada, riboflavin modifiyeli manyetik nanopartiküllerin (MNP), optimize edilen kritik manyetik alan maruziyetiyle yönlendirilerek kornea penetrasyon miktarının arttırılması amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda, bu çalışmada MNP sentezlenmesi, karakterizasyonunu, riboflavin ile bağlanması ve ex vivo çalışmayla birlikte kornea penetrasyonu arttıracak kritik manyetik alan değerinin belirlenmesi planlanmaktadır. İlk olarak MNP sentezlenecek ve karakterizasyonları gerçekleştirilecektir. Sentezlenen ve karakterizasyonları gerçekleştirilen MNP'lerin riboflavinle bağ yapması sağlanacak ve riboflavin modifiyeli MNP'lerin ex vivo domuz korneasına geçiş miktarı değerlendirilecektir. Ayrıca riboflavin modifiyeli MNP'lerin korneanın stroma bölgesine ve aköz hümöre geçiş miktarı analiz edilerek en yüksek penetrasyonu sağlayacak kritik manyetik alan değerinin belirlenmesi gerçekleştirilecektir. Bu araştırmadan elde edilecek sonuçlar ile riboflavin modifiyeli MNP'lerin keratokonus KKÇB tedavisinde, alternatif penetrasyon yöntemi olma potansiyeli değerlendirilecektir.