Yozgat Bölgesi Manganez Yataklarının Jeokimyasal ve Tektonik Özellikleri, Türkiye


Koçak İ., Öksüz N., Temiz U.

VII. Uluslararası Katılımlı Jeokimya Sempozyumu, Antalya, Turkey, 16 - 18 May 2016, pp.54-55

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.54-55
  • Yozgat Bozok University Affiliated: Yes

Abstract

Çalışma alanı, Orta Anadolu Kristalen Kompleksi‟nin (OAKK) kuzeyinde yer alan ve İzmir-Ankara-Erzincan süturu ile sınırlanan zon içerisindedir. OAKK‟nin içerisinde bulunduğu Anatolid-Torid kıtası, Geç Kretase boyunca “taban blok” konumundadır. Bu kıta üzerine ofiyolitik birimler ve ofiyolitik melanj tektonik dilimleri yerleşmiştir.Çalışma alanında yüzeyleyen cevherleşmeler de bu yerleĢimin kanıtlarını sunan ve Artova ofiyolitik kompleksi olarak tanımlanan ofiyolitler içerisinde yer alır.Cevherleşmeler, ofiyolitlere bağlı olarak gelişen radyolaritler içerisinde bantlı, laminalı ve mercek şeklindedir ve yoğun kırıklı, çatlaklı, kıvrımlı yapı göstermektedir. Derbent, Cihanpaşa, Baltasarılar, Büyük mahal, Eymir ve Kadışehri (Tarhana köyü) olmak üzere altı farklı bölgede yer alan cevherleşmelerde pirolusit, psilomelan, manganit, braunit, ana parajenezi oluştururken, jacobsit, manyetit, limonit ve götit minör oranda bulunur.Çalışma alanında gözlenen cevherleşmelerdeki iz element konsantrasyonları genel olarak düĢük değerler sunarken Ba, Sr, V değerleri yüksek konsantrasyondadır.Bu durum hidrotermal oluşumu destekler niteliktedir. Bunun yanında yalnızca Derbent ve Tarhana bölgesindeki cevherleşmeler hem pozitif hem negatif Eu anomalisi göstererek hidrotermal akışkanın deniz suyu ile seyreldiğini (deniz suyunun karıştığını) ifade eder. Bununla birlikte diğer bölgelerdeki negatif Eu anomalisi hidrotermal oluşumu desteklemektedir.Ayrıca Cihanpaşa ve Büyükmahal cevherleĢmeleri negatif Ce anomalisi ile düşük sıcaklıkta oluşmuş hidrotermal bir cevherleşmeyi işaret ederken, diğer yataklarda gözlenen hem pozitif hem negatif Ce anomalisi cevherleşmede hidrotermal ve hidrojenetik süreçlerin her ikisinin de etkili olduğunu göstermektedir. Cevherleşmelerdeki HNTE değerlerinin ANTE‟ den daha yüksek değerler sunması hidrotermal bir oluşumu işaret eder. Sonuç olarak çalışma alanında yer alan manganez cevherleşmelerinin hidrotermal ve hidrojenetik süreçler sonucunda oluştuğu düşünülmektedir.