THE POWER OF PERCEIVED SOCIAL SUPPORT TO REVEAL LIGHT PERSONALITY TRAITS AND PREDICT LIFE SATISFACTION


Creative Commons License

Altıntaş M.

4TH INTERNATIONAL LATIN AMERICAN CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES, Rio De Janeiro, Brazil, 13 - 14 March 2023, pp.245-264

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Rio De Janeiro
  • Country: Brazil
  • Page Numbers: pp.245-264
  • Yozgat Bozok University Affiliated: Yes

Abstract

Bu araştırmanın amacı algılanan sosyal desteğin aydınlık kişilik özellikleri ve yaşam doyumu üzerindeki etkisinin belirlenmesidir. Algılanan sosyal destek bireyin yaşamı ile ilgili her unsurda çevresinden beklediği ve görmek istediği duygulardır. Aydınlık kişilik özellikleri ise güven, saygı, özgünlük, nezaket ve birçok pozitif yönlü özelliği içerisinde barındıran bir kişilik özelliğidir. Yaşam doyumu ise algılanan sosyal destekle benzer şekilde bireyin çevresinden beklentilerinin mevcut durumu ile karşılaştırdığında elde ettiği sonuçtur. Nicel araştırma deseninde değerlendirilen bu araştırmada öngörülen araştırma modelinde yer alan algılanan sosyal destek, aydınlık kişilik özellikleri ve yaşam doyumu değişkenleri literatürde yaygın bir şekilde kabul edilen boyutlarıyla araştırmaya dâhil edilmiştir. Bağımlı ve bağımsız değişkenlere ilişkin tanımlayıcı istatistiklerin uygulandığı araştırmada ölçeklere ilişkin geçerlik analizleri ve korelasyon analizi uygulanmış, ardından yapısal eşitlik modeli kurulmuştur. Araştırma kapsamında örneklemi Yozgat Bozok Üniversitesinde öğrenim gören öğrenciler oluşturmakta ve bu kapsamda 353 öğrenciden elde edilen veriler analiz edilmiş ve yorumlanmıştır. Araştırma sonucunda ulaşılan bulgular algılanan sosyal desteğin aydınlık kişilik özelliklerini ve yaşam doyumunu yordadığını göstermektedir. Ayrıca algılanan sosyal desteğin aydınlık kişilik özelliklerinin alt boyutları üzerindeki etkisi incelendiğinde insanlığa inanç ve kantianizm üzerinde pozitif yönlü ve anlamlı etkisinin olduğu görülmüştür. Elde edilen sonuçlar göstermektedir ki bireylerin çevrelerinden aldıkları sosyal destekler aydınlık kişilik özelliklerini ortaya çıkarmakta ve yaşam doyumlarını pozitif yönde etkilemektedir.  

Anahtar Kelimeler: Algılanan Sosyal Destek, Aydınlık Kişilik Özellikleri, Yaşam Doyumu