Tüketim Toplumu Bağlamında Terminal Mimarisi Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı Örneği


Creative Commons License

Özdemir Erdoğan T., Dinç Kalaycı P.

3.International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, Ankara, Turkey, 19 - 21 April 2019, vol.4, no.3, pp.329-339

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 4
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.329-339
  • Yozgat Bozok University Affiliated: Yes

Abstract

With the development of capitalism, the mass production and consumption society of today, where almost everything becomes consumption, affects the spaces of architecture and architecture as well as economic, cultural and social effects. The spaces used in the consumption society are turned into consumption objects. This study explains how the architectural structures express a reality in the context of being an object of consumption, being a part of consumer culture and being an icon structure by means of the consumption society it creates and explaining how the architectural structures are affected by the consumption and consumption society. It is directed. In line with the aim, the literature on the definitions and contents of the relevant concepts has been studied, and the effects of the consumption concept on Ankara High Speed Train Station locations are examined under two main headings: theoretical - conceptual and spatial criteria. The theoretical-conceptual criterion is defined as the iconic value, while the spatial criteria are defined as transportation function, commercial function, cultural function and aesthetic values. This study aims to contribute to the determination of values for design and usage of high-speed train stations and terminal buildings whose productions start and continue in our country.

Kapitalizmin gelişimiyle birlikte hemen her şeyin tüketim halini aldığı günümüz kitlesel üretim ve tüketim toplumu ekonomik, kültürel ve sosyal etkilerin yanında mekanları ve dolayısıyla mimarlık anlayışını da etkilemektedir. Tüketim toplumunda kullanılan mekanlar tüketim nesnesi haline getirilmektedir. Bu çalışma tüketim ve yarattığı tüketim toplumu üzerinden mimari yapıların, bir tüketim nesnesi olma, tüketim kültürünün parçası olma ve ikon yapı olma bağlamlarında nasıl bir gerçeklik ifade ettiğini Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı üzerinden açıklayıp, mimari yapıların tüketim ve tüketim toplumundan nasıl ve ne derece etkilendiğini açıklamaya yöneliktir. Amaç doğrultusunda, ilgili kavramların tanım ve içeriklerine yönelik literatür çalışılmış, tüketim kavramının, Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı mekanlarına olan etkileri kuramsal- kavramsal ve mekânsal kriterler olmak üzere iki ana başlıkta irdelenmiştir. Kuramsal- kavramsal kriter ikonik değer olarak, mekansal kriterler ise ulaşım fonksiyonu, ticari fonksiyon, kültürel fonksiyon ve estetik değerler olarak tanımlanmıştır. Yapılan bu çalışma ülkemizde yapımları yeni başlayan ve devam eden yüksek hızlı tren garları ve terminal binalarının tasarım ve kullanımlarına yönelik değerlerin belirlenmesine katkı sağlamayı amaçlanmaktadır.