Hemşirelerin Profesyonel Otonomi Düzeylerinin Kanıta Dayalı Hemşireliği Yönelik Tutumları Üzerine Etkisi


Danacı E., Alkan S., Erdoğan T. K., Özbudak E., Masat S.

Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, vol.39, no.1, pp.43-54, 2023 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Amaç: Bu çalışma hemşirelerin profesyonel otonomi düzeylerinin, kanıta dayalı hemşireliğe yönelik tutumları üzerine etkisini belirlemek üzere ilişki arayıcı bir araştırma olarak yürütüldü. Yöntem: Araştırma 02.10.2021-02.12.2021 tarihleri arasında bir üniversite hastanesinde çalışmakta olan 450 hemşireden, araştırmaya katılmayı kabul eden 266 hemşirenin katılımı ile gerçekleştirildi. Veriler araştırmacı tarafından literatür doğrultusunda hazırlanan hemşirelerin sosyo-demografik ve çalışma yaşamına ilişkin özelliklerini belirleyici 25 sorudan oluşan bilgi formu ile Kanıta Dayalı Hemşireliğe Yönelik Tutum Ölçeği ve Hemşireler İçin Profesyonel Otonomiye Yönelik Tutum Ölçeği kullanılarak toplandı. Verilerin normal dağılıma uygunluğu Shapiro Wilk ve Kolmorogov Smirnov ile değerlendirildi. Verilerin analizinde Kruskal Wallis testi, Mann Whitney U testi ve Tek Yönlü Varyans analizi kullanıldı. Bulgular: Araştırmaya katılan hemşirelerin %80.8’ini kadınların, %19.2’sini erkeklerin oluşturduğu, %56.4’ünün evli, %60.2’sinin lisans mezunu olduğu, %79.3’ünün vardiyalı olarak çalıştığı, %78.9’unun mesleğini isteyerek tercih ettiği, %65’inin mesleğini sevdiği, %28.9’unun herhangi bir mesleki derneğe üye olduğu, %27.8’inin son bir yıl içinde mesleki, bilimsel toplantılara ve kongrelere katıldığı ve %64.7’sinin kanıta dayalı hemşirelik uygulamaları konusunda bilgi sahibi olduğu belirlendi. Hemşirelerin yaş ortalaması 31.2±6.9’dur. Hemşirelerin Kanıta Dayalı Hemşireliğe Yönelik Tutum Ölçeği puan ortalaması 62.9 ± 8.9 ve Hemşireler İçin Profesyonel Otonomiye Yönelik Tutum Ölçeği puan ortalaması 78.3 ± 10.5 olarak saptandı. Bu çalışmada Hemşirelerin Profesyonel Otonomiye Yönelik Tutum Ölçeği puanı ile Kanıta Dayalı Hemşireliğe Yönelik Tutum Ölçeği puanı arasında pozitif yönlü orta düzey anlamlı bir ilişki (r=0.406, p<0.01) olduğu belirlendi. Sonuç: Çalışmada Hemşirelerin Profesyonel Otonomiye Yönelik Tutum Ölçeği puanı arttıkça Kanıta Dayalı Hemşireliğe Yönelik Tutum Ölçeği puanının da arttığı görüldü.