Attitudes of Sedentary Individuals Towards Wrestling: Analytical Research


Creative Commons License

BASTIK C., GÜMÜŞDAĞ H.

Türkiye Klinikleri Spor Bilimleri Dergisi, vol.15, no.1, pp.11-17, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Objective: Since the earliest known periods of Turkish history, Turks have been interested in many sports branches. Wrestling is one of the most well-known sports among these sports. Wrestl ing has been known as the ancestral sport of the Turks throughout history. This is also the case today. It is known that wrestl ing is performed in ceremonies such as wedd ings, funerals, c ircumcisions in the Turk ish tradition. Throughout Turk ish h istory, many states have organ ized wrestling tournaments, opened many wrestling tekkes, and even many Turkish rulers have personally wrestled. In this study, the feelings and thoughts of the Turk ish people about wrestl ing, their ancestor sport, were investigated. Material and Methods: In the study, the Guttman Attitude Scale for the Sport of Wrestl ing, which was developed by Bardakçı and Caz and consists of 10 items, and the personal informa- tion form prepared by the researcher were used. The research was ap- plied to individuals (sedentary) who are far from sports. A total of 143 volunteer individuals, including 62 women and 81 men, participated in the study. The part icipants were provided with online survey system. The results were evaluated with t test and ANOVA test. Results: As a result of the t-test conducted to compare the difference in the gender sta- tus of the participants, a significant difference was observed in the first 8 items of the scale, while the “wrestling sport found in the last 2 items is very important” and “I consider the sport of wrestling unnecessary.” There was no significant difference in the items. In the comparison con- ducted on the professional status of the individuals participating in the study, no significant differences were found between the answers given by the individuals doing different professions to the scale quest ions. Conclusion: As a result of the research, a l iterature review was con- ducted, but it was found that there were not many studies conducted to examine the attitudes of the public about wrestling. Studies on people's attitudes towards the sport of wrestling should be increased.
Amaç: Türk tarihinin bilinen ilk dönemlerinden beri Türkler birçok spor branşıyla ilgilenmişlerdir. Bu sporlar aras ında en bilinen- lerden biriside güreştir. Güreş, tarih boyunca Türklerin ata sporu olarak bilinmiştir. Günümüzde de bu durum böyled ir. Türk gelene ğinde düğün, cenaze, sünnet g ibi törenlerde güreş yapıldığı bilinmektedir. Türk tarihi boyunca birçok devlet güreş turnuvaları düzenlemiş, birçok güreş tekkesi açmış hatta birçok Türk hükümdarı kendisi bizzat güreş yapmıştır. Bu çal ışmada da Türk halk ının ata sporu güre ş konusunda duygu ve düşünceleri araştırılmıştır. Gereç ve Yöntemler: Çalışmada, Bardakçı ve Caz tarafından geliştirilen ve 10 maddeden olu şan Güreş Sporuna Yönelik Guttman Tutum Ölçeği ve araştırmacı tarafından ha- zırlanan kişisel bilgi formu kullanılmıştır. Araştırma spordan uzak bi- reyler (sedanter) üzerine uygulanmıştır. Araştırmaya 62 kadın 81 erkek olmak üzere toplam 143 gönüllü birey katılım sağlamıştır. Katılımcılara çevrim içi anket s istemiyle ula şım sa ğlanmıştır. Sonuçlar t-test i ve ANOVA testi ile değerlendirilmiştir. Bulgular: Katılımcıların cinsiyet durumlarındaki farklılığı karşılaştırmak için yapılan t-testi sonucunda ölçeğin ilk 8 maddes inde anlamlı bir farklılık görülürken son 2 mad- desinde bulunan “güre ş sporu çok öneml idir” ve “güre ş sporunu ge- reksiz buluyorum” maddeler inde anlamlı bir farklılık görülmemiştir. Araştırmaya katılan bireylerin mesleki durumları üzerine yapılan kar- şılaştırmada ise farklı meslekleri yapan bireylerin ölçek sorularına ver- dikleri cevaplar aras ında anlaml ı bir farkl ılık tesp it ed ilmemiştir. Sonuç: Araştırmanın sonucunda ise literatür taraması yapılmış fakat halkın güreş hakkındaki tutumlarını incelemek amacıyla pek fazla ça- lışma yapılmadığı görülmüştür. İnsanların güreş sporuna karşı tutum- ları ile ilgili yapılan çalışmalar artırılmalıdır.