Oral Liken Planus Tedavisinde Multivitaminler: Vaka Sunumu / Multivitamins in The Treatment of Oral Lichen Planus: A Case Report


Güney Z.

Turkish society of periodontology 50th international scientific online congress, İstanbul, Turkey, 5 - 06 November 2021, pp.30-230

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.30-230
  • Yozgat Bozok University Affiliated: Yes

Abstract

Liken planus (LP), bazal keratinositleri hedef alan T hücre aracılı bir kronik inflamatuar hastalıktır ve asemptomatik Wickham’s striaları, erozyon, kanama, yanma hissi ve ülserasyon gibi sistemik ve oral belirtiler gösterir. LP patolojisinde, bazal hücreleri hedef alan immun hücreler mukozanın kısmi olarak ayrılmasına ve normal yumuşak doku yapısının bozulmasına neden olur. Aktif LP hastalarının geleneksel tedavisi, inflamasyonunu baskılamak için sistemik ve topikal kortikosteroidleri içermektedir. Bununla birlikte sistemik retinoidler ve siklosporin de sıklıkla tercih edilmektedir. Ancak kortikosteroidlerin ve retinoidlerin sistemik kullanımı immun cevap ve hepatoselüler dokudaki olumsuz etkileri nedeniyle kısıtlı bir endikasyon alanına sahiptir. Bu olgu sunumunda, kliniğimize dil ve ağız içinde yanma,termal hassasiyet şikayeti ile başvuran, sistemik olarak sağlıklı 27 yaşında erkek hasta rapor edilmiştir. Yapılan ağız içi muayenede, dil dorsalinde plak tarzında, yanak içinde ağsı beyaz lezyon; sert damakta peteşi ve yapışık dişetinde deskuamatif gingivitis izlenmiştir. Sigarayı bırakan hastanın emosyonel stres hikayesi mevcuttur. Bir hafta süreyle macun/gargara kullanımı kesilen hastaya oral hijyen eğitimi verilmiş ve 44 nolu diş bölgesinde yapışık dişetini içerecek şekilde insizyonel biyopsi yapılmıştır. Histopatolojik inceleme sonucunda LP tanısı konulan hastaya intraoral A, B kompleks ve C vitamini kullanımı önerilmiştir. 8 hafta sonunda klinik görünümde değişiklik olmamış; ancak hasta yakınmalarının ortadan kalktığı izlenmiştir. Özellikle ülserasyonlar ve erozyonlar mevcutken oldukça zor olan LP tedavisinde, öncelikle hasta şikayetinlerinin giderilmesi amaçlanırken uzun dönemde semptomları ortadan kaldırmak ve potansiyel malign transformasyon riskini azaltmak amaçlamaktadır. Bu nedenle sistemik yan etkileri minimalize ederek hasta konforunu arttırmaya yönelik kompleks vitamin kullanımı hasta şikayetlerini kontrol altına almak için güvenli bir yöntem olarak görülmektedir.