Örgütsel Kırık Camların Yıkıcı Sapma Davranışları Üzerindeki Etkisi


Creative Commons License

Altıntaş M., Palabıyık N.

32. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Giresun, Turkey, 23 - 25 May 2024

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Giresun
  • Country: Turkey
  • Yozgat Bozok University Affiliated: Yes

Abstract

Bu araştırmanın amacı örgütsel kırık camların yıkıcı sapma davranışları üzerindeki etkisinin belirlenmesidir. Nicel araştırma deseninin benimsendiği çalışmada örneklemi, Yozgat ilinde faaliyet gösteren küçük, orta ve büyük ölçekli işletmelerdeki çalışanlar oluşturmaktadır. Kolayda örnekleme yöntemiyle ulaşılan 567 kişiyle çevrimiçi anket yoluyla veriler toplanmıştır. Toplanan verilerin analiz edilmesinde kısmi en küçük kareler yol analizi (PLS-SEM) tercih edilmiş olup SmartPLS istatistik programı kullanılarak analiz gerçekleştirilmiştir. Araştırma verilerinden elde edilen bulgulara göre örgütsel kırık camların yıkıcı sapma davranışı üzerinde pozitif yönlü ve anlamlı etkisinin olduğu görülmüştür. Oluşturulan modelin R2 değerleri incelendiğinde örgütsel kırık camların yıkıcı sapma davranışlarını %34 oranında açıkladığı belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlar örgütlerdeki kırık camlar davranışlarını olumsuz yönde devam ettirmenin olumsuz davranışlara yol açacağını ortaya koymaktadır.