İCRA HUKUKUNDA İRADÎ TARAF DEĞİŞİKLİĞİ


Creative Commons License

Zorlu H.

Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi, no.2, pp.1119-1160, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Davacı davanın açılması aamasında dava dilekçesinde karı tarafı belirler. Dava sırasında ise her iki taraf da mevcut taraflara dair deiiklik yapabilir. radî taraf deiiklii Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 124’üncü maddesinde düzenlenen bir kavramdır. Taraf deiiklii bu hükümde iki ekilde düzenlenmitir. Buna göre taraf deiiklii karı tarafın açık rızası veya hâkimin izni ile yapılabilir. Tarafta iradî deiikliin hukukî niteliine ilikin öretide farklı görüler mevcuttur. Bu çalıma bakımından öncelikle öretideki bu görüler deerlendirilmi, ardından bu görülerden hareketle icra hukuku bakımından taraf deiiklii incelenmitir. lk olarak icra takipleri bakımından tarafta iradî deiikliin mümkün olup olmadıı yargı kararları çerçevesinde irdelenecek ve sonrasında icra hukuku çerçevesinde bavurulan bazı hukukî çareler ve davalar açısından taraf deiiklii ele alınmıtır. Bu kapsamda ikâyetin, itirazın kaldırılmasının, itirazın iptali, istihkak ve menfî tespit davasının hukukî nitelii dikkate alınarak HMK’da düzenlenen tarafta iradî deiikliin belirtilen her bir prosedür bakımından mümkün olup olmadıı izah edilmitir. Buna balı olarak ilgili hükmün ne ekilde ve hangi kapsamda uygulanacaı öreti ve yargı kararları çerçevesinde tartıılmıtır.