An İndividual And Organizational İnvestigation Of Managers' Perspectives On Emotion Management Actions


Sağlam Görken K., Akın A.

Econder Uluslararası Akademik Dergi, vol.5, no.2, pp.375-396, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bu çalışmanın amacı, bir yükseköğretim kurumunda yönetici olarak çalışan bireylerin duygu yönetimi davranışı hakkındaki görüşlerini belirleyerek bireysel ve örgütsel açıdan değerlendirmek ve elde edilen verilerin yöneticilerin deneyim durumuna göre değişiklik gösterip göstermediğini ortaya koymaktır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması kullanılmıştır. Ölçüt ve maksimum çeşitlilik örnekleme yöntemi kullanılarak bir yükseköğretim kurumunda çalışan 5’i deneyim sahibi 4’ü deneyim sahibi olmayan 9 yönetici ile yüz yüze görüşmeler yapılmıştır. Elde edilen veriler daha önce belirlenen kodlar altında toplanarak içerik analizi yapılmıştır. Geçerlilik ve güvenilirliğin sağlanması için araştırma süreci tüm detayları ile anlatılmış, sonuçlar bazı katılımcılara teyit ettirilmiş ve analiz sürecinde farklı bir alan uzmanının görüşleri alınmıştır. Araştırma da duygu yönetimi davranışına ilişkin bireysel görüşler; iş yaşamında duygular, süreç, stratejiler, etkenler ve avantaj/dezavantaj gibi kategorilere ayrılırken örgütsel görüşler; motivasyon, yenilikçilik, örgütsel yapı ve olumlu duygu gibi kategoriler altında bir araya getirilmiştir. Araştırma ile duygu yönetimine ilişkin yönetici görüşlerinin deneyim durumuna göre değişiklik gösterdiği saptanmıştır.