Yeşil Alanların Uzaktan Algılama ve CBS Yardımı ile Değerlendirilmesi: YOZGAT Kent Merkezi


Erdoğan A., Görken M., Kabadayı A.

11. Türkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği (TUFUAB) Teknik Sempozyumu, Mersin, Turkey, 12 - 14 May 2022, pp.66

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Mersin
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.66
  • Yozgat Bozok University Affiliated: Yes

Abstract

Green spaces in urban areas play a critical role in the quality of life. The abundance of urban green spaces; They play an important role in the formation of quality living environments with their ecological, economic, social, physical and aesthetic functions. The fact that green areas or park areas in a city are at the level of human need have positive effects on the socio-psychological structure of the society living there, which has effects on the city in many dimensions such as physical, social, cultural and economic structure and livability, ecological sustainability, urban aesthetics, education, and recreation. makes an impact. It also has significant effects on the local microclimate and the regional climate of the city. In recent years, with the development of remote sensing technologies, many mapping techniques and analyzes have been developed. He has made great contributions to the analysis of urban green spaces. In this study, the direction of urban expansion and changes in urban open-green areas were investigated by using satellite images with high ground sample distance. Analyzes consist of satellite image classification, plant index generation and GIS-based analysis methods. The reliability of geospatial information from remote sensing data is often evaluated by actual verification or comparison with other reference data. In the study, active open green areas detected with the help of satellite images in the city center of Yozgat were compared with the data obtained in the field. More research is needed for thematic applications such as monitoring the changes in urban green spaces with remote sensing methods, assessing vegetation health, and carbon mapping.

Kentsel alanlarda yeşil alanlar yaşam kalitesinde kritik bir rol oynamaktadır. Kentsel yeşil alanların çokluğu; ekolojik, ekonomik, toplumsal, fiziksel ve estetik işlevleri ile kaliteli yaşam çevrelerinin oluşumunda önemli rol oynarlar. Bir şehirde yeşil alanlarının veya park alanlarının insan ihtiyacı düzeyinde olması, kentin fiziki, sosyal, kültürel ve ekonomik yapısı ile yaşanabilirlik, ekolojik sürdürülebilirlik, kent estetiği, eğitim, ve rekreasyon gibi pek çok boyutta kent üzerinde etkileri bulunan orada yaşayan toplumun sosyo-psikolojik yapısına olumlu etki yapar. Yerel mikro iklim ve şehrin bölgesel iklimi üzerinde de dikkate değer etkileri vardır. Son yıllarda uzaktan algılama teknolojileri gelişmesi ile birçok haritalama teknikleri ve analizleri geliştirilmiştir. Kentsel yeşil alanların analizine büyük katkılar sağlamıştır. Bu çalışmada yüksek zemin örnek mesafesine sahip uydu görüntüleri kullanılarak kentsel genişlemenin yönü ve kentsel açık-yeşil alanlarda meydana gelen değişimler incelenmiştir.  Analizler uydu görüntüsü sınıflandırması, bitki indeks üretimi ve CBS tabanlı analiz yöntemlerinden oluşmaktadır. Uzaktan algılama verilerinden elde edilen coğrafi bilgilerin güvenilirliği, genellikle gerçek doğrulama veya diğer referans verilerle karşılaştırma yoluyla değerlendirilir. Çalışmada, Yozgat ili merkezinde uydu görüntüleri yardımıyla tespit edilen aktif açık yeşil alanlar sahada elde edilen veriler ile karşılaştırılmıştır. Kentsel yeşil alanların uzaktan algılama yöntemleri ile değişimlerinin izlenebilmesi,  bitki örtüsü sağlığını değerlendirme, karbon haritalama gibi tematik uygulamalar için daha fazla araştırma yapılması gereklidir.