Orhun Yazıtlarının Sosyal Bilgiler Öğretim Programında Yer Alan Değerler Çerçevesinde İncelenmesi


Ustaoğlu Çelik A.

Akademik Bakış Dergisi / Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E Dergisi, no.55, pp.47-61, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Değerlerin oluşmasında ve gelecek nesillere aktarımında birtakım eserler önemli görevler üstlenmektedir. Bu bağlamda Türk tarihinin ve kültürünün en önemli eserlerinden biri olan Orhun Yazıtlarının gelecek nesillerin istenilen değerlere sahip bireyler olarak yetiştirilmeleri noktasında iyi bir kaynak niteliği taşıdığı düşünülmektedir. Bu doğrultuda araştırmanın temel amacı; Orhun Yazıtlarında yer alan değerleri belirlemektir. Nitel araştırma yaklaşımının benimsendiği araştırmada doküman incelemesi tekniği kapsamında, Orhun Yazıtlarında yer alan ifadeler içerik analizi yoluyla çözümlenmiştir. Araştırma sonucunda Orhun Yazıtlarında Sosyal bilgiler öğretim programında kazandırılmaya çalışılan -adil olma, aile birliğine önem verme, bağımsızlık/özgürlük, barış, bilimsellik, çalışkanlık, dayanışma, duyarlılık, dürüstlük, estetik, hoşgörü, saygı, sevgi, sorumluluk, vatanseverlik ve yardımseverlik- yirmi değerin on yedisine yer verildiği görülmüştür. Sadece misafirperverlik, sağlıklı olmaya önem verme ve temizlik değerlerine rastlanmamıştır. Bu bulgulara dayalı olarak; Orhun Yazıtlarında yer alan değerlerin, Sosyal bilgiler öğretim programında yer alan ve kazandırılması istenilen birtakım değerlerle örtüştüğü sonucuna ulaşılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre Sosyal bilgiler derslerinde değer eğitimi etkinliklerinde Orhun Yazıtlarından yararlanılabileceği söylenebilir.