Gelişmekte Olan Ülkelerde Turizm Gelirleri, Doğrudan Yabancı Yatırımlar ve Ticari Açıklığın Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisi


DURMUŞ S., ŞAHİN D., BEŞCANLAR S.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, vol.23, no.41, pp.517-529, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Turizm faaliyetlerinin dünya ekonomisinde giderek artış gösterdiği görülmektedir. Birçok ülkede, turizm milli gelir ve istihdamın önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Dünya ülkeleri ekonomik büyümelerini ve kalkınmalarını gerçekleştirebilmek için hizmet sektörüne özellikle uluslararası turizme büyük önem vermektedirler. Turizm sektörü ülke ekonomileri için gerekli olan kaynağın döviz yolu sağlanarak üretim, istihdam, ödemeler dengesi, ekonomik büyüme ve kalkınmaya büyük katkılar sağlamaktadır. Bu çalışmanın amacı, turizm gelirleri, ticari açıklık ve yabancı sermaye yatırımlarının ekonomik büyüme üzerindeki etkisini ölçmektir. Çalışma kapsamında 14 gelişmekte olan ülkenin 1995-2019 dönemi incelenmiştir. Analizde bağımlı değişken olarak ekonomik büyüme değişkeni kullanılmıştır. Analiz kapsamında, Arellanao ve Bond (1991) tarafından geliştirilen Genelleştirilmiş Momentler Metodu (GMM) testi uygulanmıştır. GMM modelinde; turizm gelirleri, doğrudan yabancı sermaye yatırımı (FDI) ve ticari açıklığın ekonomik büyümeyi istatistiksel olarak pozitif ve anlamlı yönde etkilediği görülmüştür.