Reflection Of Popular Consumption Culture On Accommodation Buildings


Creative Commons License

Yıldız Kuyrukçu E., Özdemir Erdoğan T.

International Social Sciences Studies Journal, vol.7, no.81, pp.1724-1732, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Recently, the concept of popular culture has also influenced the architectural movement. Postmodernism is one of the points on which popular culture is based. In particular, it has an important place in its relationship with architecture. However, the popular culture and the consumption culture that developed together have changed the values of postmodernism. Concepts such as locality and historicism have been used by consumption culture, and are intertwined with the kitsch phenomenon. This situation had a direct impact on the architectural formation of tourism. This study was carried out considering the fact that the accommodation buildings in our country are radically affected by this inadequacy and there is chaos in the accommodation architecture. In addition to these simulation buildings, it is possible to see modern accommodation buildings made with the use of modern materials and technology that reflect our day. The aim of this study is to by survey method, is the evaluation of accommodation buildings designed in a modern approach that reflects our day with a postmodern approach created with historical and local architecture in recent accommodation buildings in terms of identity and meaning in terms of architects and determining the parameters that cause identitylessness. In this context, the facades of 20 accommodation buildings designed with 10 modern and 10 postmodern approaches; 9 parameters determined were evaluated by 30 expert architects with a fivestep semantic differentiation scale. Analysis of survey data (SPSS) 23 For Windows was made with a statistical software package program. In the research conducted to solve the identity problem in accommodation buildings, it is thought that knowing the architectural point of view can be a source for future designs.

Son dönem popüler kültür kavramı mimarlık akımını da etkilemiştir. Postmodernizm düşüncesi popüler kültürün temellendiği noktalardan biridir. Özellikle mimariyle kurduğu ilişkide önemli yer tutmaktadır. Ancak popüler kültür ve beraberinde gelişen tüketim kültürü, postmodernizmin kendi değerlerini de değişikliğe uğratmıştır. Yerellik, tarihselcilik gibi kavramlar tüketim kültürü tarafından kullanılmış, kitsch olgusuyla iç içe geçmiştir. Bu durum turizmin mimari şekillenmesinde de direkt etkili olmuştur. Bu çalışma, ülkemizdeki konaklama yapılarının bu yersizlikten radikal bir biçimde etkilendiği ve konaklama mimarisinde kaos yaşandığı gerçeği göz önünde bulundurularak yapılmıştır. Bu simülasyon yapıların yanında günümüzü yansıtan modern malzeme ve teknoloji kullanımı ile yapılmış modern konaklama yapılarını görmek mümkündür. Bu çalışmanın amacı, anket yöntemiyle son dönem konaklama yapılarında tarihsel ve yerel mimariden alıntılarla oluşturulan postmodern yaklaşım ile günümüzü yansıtan modern yaklaşımda tasarlanmış konaklama yapılarının, çalışma kapsamında belirlenen parametreler aracılığıyla mimarlar açısından kimlik ve anlam bağlamında değerlendirilmesi ve kimliksizliğe neden olan parametrelerin belirlenmesidir. Bu kapsamda 10 modern ve 10 postmodern yaklaşımla tasarlanmış 20 adet konaklama yapısının cephesi; belirlenen 9 parametre beş basamaklı anlamsal farklılaşma ölçeği ile 30 uzman mimar tarafından değerlendirilmiştir. Anket verilerinin analizi (SPSS) 23 For Windows istatistik yazılım paket programı ile yapılmıştır. Konaklama yapılarındaki kimlik probleminin çözülmesine yönelik yapılan araştırmada, mimari bakış açısının bilinmesi ileride yapılacak tasarımlara kaynak oluşturabileceği düşünülmektedir.