Daire-i Adaletten Örgütsel Adalete: Lisansüstü Tezlere İlişkinBibliyometrik Bir Çalışma


Creative Commons License

Altıntaş M., Şener E.

Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.12, no.3, pp.1-14, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bu çalışma, örgütsel davranış alanının bir konusu olan örgütsel adalet kavramına ilişkin bibliyometrik bir analizdir. Ayrıca tarihsel süreç içinde Türk devletlerinin devlet yönetiminde adil olmayı kavramsallaştırmak amacıyla kullanılan "Daire-i Adalet" kavramının örgütsel düzeyde uyarlanması amacını taşımaktadır. Çalışmanın verileri, 2000-2019 yılları arasında “örgütsel adalet” kavramına ilişkin yapılmış lisansüstü tezlerinin tümünün, -Yüksek Öğretim Kurumu Tez Merkezi Elektronik Arşivi’nde tam ve doğru olarak kayıtlı olduğu varsayımından hareketle- Eylül 2019 tarihinde, belirlenmiş anahtar sözcükler yardımıyla taranması ile toplanmıştır. Elde edilen veriler, bilgisayar ortamında analiz edilmiştir. Çalışmanın sonucunda, en fazla çalışılan temaların "örgütsel vatandaşlık, liderlik, örgütsel bağlılık, performans, örgütsel güven ve iş doyumu" olduğu belirlenmiştir. Lisansüstü eğitimin bilim insanı, öğretim üyesi ve araştırmacı yetiştirmek gayesiyle yapıldığı ve hazırlanan tezlerin de beslendiği toplumsal gerçeklerden uzak ol(a)mayacağı düşüncesiyle,ilgili temalarla, "Örgütsel Adalet Dairesi" oluşturulmaya çalışılmıştır. Araştırmada, "örgütsel adaletsizliğin" ise "örgütsel sessizlik, işten ayrılma niyeti, örgütsel sinizm, tükenmişlik" konularıyla birlikte ele alındığı tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler Daire-i Adalet, Örgütsel Adalet, Örgütsel Adalet Dairesi, Bibliyometrik Analiz