A QUALITATIVE RESEARCH ON WORK ANXIETY IN UNIVERSITY STUDENTS


Creative Commons License

Altıntaş M.

8. INTERNATIONAL PARIS CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES, Paris, France, 01 April 2023

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Paris
  • Country: France
  • Yozgat Bozok University Affiliated: Yes

Abstract

Günümüzde birçok ülkede ve millete olduğu gibi Türkiye’de de işsizlik sorunu, sosyo-ekonomik sorunların başında gelmektedir. Bu işsizlik sorununun bireyleri psikolojik, sosyal, ekonomik ve daha birçok yönden etkilediği bilinmektedir. İşsizlik sorununun bireyler üzerindeki en temel etkisi ise çeşitlik beklentiler sonucu iş bulma kaygısı olarak söylenebilir. Özellikle günümüzde Türkiye’de üniversite sayısının artmasıyla birlikte işsizliğin sayısal olarak azaldığı görünse de iş bulma kaygısını da aynı oranda arttığı görülmektedir. Üniversite öğrencilerinin öğrenim gördükleri eğitim kurumlarından mezun olduklarında gelecek yaşamları ile ilgili iş bulma kaygısı yaşamalarında ülkedeki mevcut işsizlik ve iş bulma oranları önemli bir etkiye sahiptir. Bu düşünceden yola çıkılarak hem lisans hem de ön lisans düzeyindeki öğrencilerin iş bulma kaygılarını araştırmak çalışmanın temel amacını oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini Yozgat Bozok Üniversitesinde 2021-2022 eğitim-öğretim yılında öğrenim gören öğrenciler oluşturmuştur. Nitel araştırma deseninde oluşturulan çalışmada 10 lisans ve 10 ön lisans olmak üzere toplamda 20 üniversite öğrencisi ile yarı yapılandırılmış görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Görüşme yöntemiyle toplanan veriler nitel araştırma yöntemlerinden içerik analizine tabi tutulmuştur. Katılımcılardan elde edilen veriler kategorilere ayrılarak incelenmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgular göstermektedir ki; üniversite öğrencileri bölüm/program fark etmeksizin iş bulma kaygısı yaşamaktadır. Araştırma sonuçlarına göre katılımcıların öğrenim gördükleri bölümler/programlarda mezun olan sayısının artması, kamuya yapılan atamaların sayısının az olması, özel sektör kuruluşlarında genelde tecrübe şartı aranması, bazı sosyo-demografik unsurlar, derslerin pratikten uzak olması, staj imkânlarının yeterli olmaması gibi durumların iş kaygısı oluşturduğu ortaya konulmuştur. Ayrıca çevre ve aile baskısı gibi psikolojik unsurlar bu sürece etki eden dolaylı unsurlar olarak görülmektedir. Üniversite öğrencilerinin yaşadıkları iş bulma kaygısı üzerine bireysel, kurumsal ve toplumsal öneriler sunulmuştur.