Sınıf Öğretmenlerinin Karşılaştığı Problemler ve Öğretmenlerin Bu Problemlerin Üstesinden Gelebilmek İçin Yaptığı Uygulamalar


Creative Commons License

Güler T.

YILDIZ JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH, vol.5, no.2, pp.51-83, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bu çalışma sınıf öğretmenlerinin göreve başladıkları andan itibaren karşılaştıkları problemleri ve bu problemlere karşı ne tür uygulamalar yaptıkları belirlemek ve öğretmenlerin bu problemler ile ilgili çözüm önerilerini belirlemeyi amaçlamaktadır. Bu çalışma nitel araştırma yaklaşımı çerçevesinde oluşturulmuş durum çalışmasıdır. Çalışmada kartopu örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Çalışmada elde edilen veriler araştırmacı tarafından yarı yapılandırılmış görüşme aracılığı ile toplanmıştır. Araştırma kapsamında elde edilen veriler içerik analizi kullanılarak analiz edilmiştir. Verilerin yorumlanmasında verilen cevapların frekans değerleri dikkate alınmıştır. Sınıf yönetimi, istenmeyen öğrenci davranışı sınıflarında bulunan kaynaştırma öğrencileri, öğretim süreci, en çok problem yaşadığı dersler, öğrenci velileri idari işler alt boyutlarına ilişkin öğretmenlerin yaşadıkları problemler belirlenmiş ve bu problemler karşısında neler yaptıkları ortaya çıkarılmıştır. Bu sonuçlara ilişkin önerilerde bulunulmuştur.