Örgütsel İmrenme ve İmrenilme: Akademisyenler Üzerinde Bir Araştırma ve Ölçek Uyarlaması


Creative Commons License

ÇELEBİ F., GÜL H., Akkuş B. D.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, vol.23, no.40, pp.72-97, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

This study aims to research the levels of envy and being envied in an organization of academic staff whose reasons for envy and being envied are academic output and achievements. Likewise, investigating the differentiation of levels for envy and being envied according to demographic features and detecting whether there is a relation between envy and being envied are among the aims of this paper. The data was gathered from academics of Yozgat Bozok University using the survey method. According to the research sample data from 208 valid survey participants, it is precipitated that the academicians’ levels of being envied are found medium while their envy levels are found low. Furthermore, significant differentiations were detected regarding being envied variable according to age, educational level, title, salary range, marital status, and working hours. On the other hand, considering the envy variable, significant differentiation was found according to features like title, salary range and working hours. No significant differentiation was found as for gender. Besides these, a significant, negative and robust relation between envy and being envied was detected regarding the research results. In order to set an example for their associate workers, the academic staffs, who are considered to be envied, can keep the academic satisfaction at a high level in order to increase or continue their academic activities as it is possible for the envying academic staffs being in dense academic activities and increasing their contribution to science. 

Bu çalışma ile imrenme ya da imrenilme sebebi akademik çıktılar ve başarılar olan akademik personelin, örgüt içerisinde imrenme ve imrenilme düzeylerine dair algılarının araştırılması amaçlanmaktadır. Ayrıca demografik özelliklere göre imrenme ve imrenilme düzeylerindeki farklılaşmanın araştırılması ve imrenme ile imrenilme arasında bir ilişkinin varlığını tespit etmek de bu araştırmanın amaçları arasında yer almaktadır. Araştırma kapsamında etik kurul onayı alındıktan sonra Yozgat Bozok Üniversitesi akademisyenleri üzerinde anket yöntemi ile veriler toplanmıştır. 208 geçerli anket katılımcısının oluşturduğu örneklemden elde edilen verilere göre akademisyenlerin imrenilme seviyelerinin orta düzeyde iken imrenme düzeylerinin düşük seviyede olduğu sonucuna ulaşılmıştır. İmrenilme değişkenine göre yaş, eğitim düzeyi, unvan, maaş aralığı, medeni durum ve çalışma süresi özelliklerine göre anlamlı farklılaşmalar tespit edilmiştir. İmrenme değişkenine göre ise unvan, maaş aralığı ve çalışma süresi gibi özelliklere göre anlamlı farklılaşmalar bulgulanmıştır. Cinsiyete göre herhangi bir anlamlı farklılaşmaya rastlanmamıştır. Ayrıca araştırma sonuçlarına göre imrenme ve imrenilme arasında anlamlı, negatif yönlü ve oldukça kuvvetli bir ilişki tespit edilmiştir. İmrenen akademik personelin akademik faaliyetlerde bulunması ve bilime olan katkısını arttırması mümkün olduğu gibi imrenildiğini düşünen bir personelin de çalışma arkadaşlarına örnek olabilmek ve akademik tatminini yüksek tutabilmek için akademik faaliyetlerine devam etmesi ya da arttırması mümkündür.