Anne Tutumu ile Çevrimiçi Oyun Bağımlılığı Arasındaki İlişkide Öz Düzenlemenin Aracılık Rolü


Creative Commons License

Başol G., Duran E.

2.INTERNATIONAL LEARNING TEACHING AND EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS, Amasya, Turkey, 5 - 07 September 2019

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Amasya
  • Country: Turkey
  • Yozgat Bozok University Affiliated: Yes

Abstract

Araştırmanın amacı, anne tutumu ve çevrimiçi oyun bağımlılığı arasındaki ilişkide öz düzenlemenin aracılık rolünün incelenmesidir. Araştırmanın dışsal değişkeni anne tutumu içsel değişkeni ise çevrimiçi oyun bağımlılığıdır. Bu amaçla 2018-2019 eğitim öğretim yılında Yozgat ilinin Akdağmadeni ilçesinde çeşitli ortaokullarda öğrenim gören 224 öğrenci amaçlı örnekleme ile belirlenmiştir. Kişisel Bilgi Formu, Leuven Algılanan Ana Babalık Ölçeği, Çevrimiçi Oyun Bağımlılığı Ölçeği ve Öz Düzenleme Ölçeği araştırmanın veri toplama araçlarıdır. İlişkisel tarama desenindeki araştırmada, Yapısal Eşitlik Modeli kullanılarak anne tutumu ile çevrimiçi oyun bağımlılığı arasındaki ilişkinin açıklanmasında öz düzenlemenin aracılık rolü test edilmiştir. Doğrulayıcı faktör analizi yapılarak ölçeklerin geçerlikleri incelenmiştir. Sonuçlara göre ölçeklerin model test değerleri (𝛘𝟐/df) üç değerinin altında bulunmuştur. Elde edilen bu değerler ölçüm araçlarının iyi uyum gösterdiğinin işaretidir. Ölçeklerin güvenirlikleri Cronbach Alpha içtutarlılık katsayısı, CR, AVE ve korelasyon katsayıları yoluyla incelenmiş ve öz düzenleme ölçeği dışında yeterli düzeyde olduklarına karar verilmiştir. Oluşturulan aracı etki modeli analiz süreci dört aşamada incelenmiş; elde edilen bulgular, anne psikolojik kontrol arttıkça, oyun bağımlılığının da arttığını göstermiştir. İkinci olarak; anne psikolojik kontrolün, öz düzenleme becerisini yordama durumu incelendiğinde; anne psikolojik kontrol arttıkça, öz düzenleme başarısızlığının da arttığı sonucu elde edilmiştir. Son olarak, öz düzenleme başarısızlığı arttıkça çevrimiçi oyun bağımlılığının da artış göstermektedir. Bu anlamda değişkenler arasında anlamlı ve pozitif bir ilişki saptanmıştır. Araştırmanın temel bulgusu olarak, dışsal ve içsel değişken arasındaki ilişkide öz düzenlemenin tam aracılık rolü olduğu tespit edilmiştir. Anne tutumu ile öz düzenleme arasındaki ilişki, aracı değişken öz düzenleme ile içsel değişken çevrimiçi oyun bağımlılığı arasındaki ilişkiler pozitif yönde ve anlamlıdır. Bulgular anne psikolojik kontrolünün çevrimiçi oyun bağımlılığı ile pozitif yönde ilişkili olduğunu ve öz düzenlemenin bu ilişkide aracılık rolü oynadığını göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Öz düzenleme, Çevrimiçi oyun bağımlılığı, Anne tutumu, Yapısal Eşitlik Modeli.