Evaluation of Patients' Anxiety Levels and Nursing Care Satisfaction in Emergency and Elective Surgery


Özyürek H.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hemşirelik Dergisi, vol.3, no.2, pp.83-92, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Öz

Giriş: Cerrahi girişim sonrası gelişen anksiyete, bireyde biyolojik, psikolojik ve sosyal sorunlara neden olmaktadır. Anksiyetenin kontrol altına alınması, hastada sempatik, parasempatik ve endokrin uyarıları azaltmakta ve iyileşme sürecini hızlandırmaktadır.
Amaç: Bu çalışma acil ve elektif cerrahi girişim geçiren hastaların ameliyat öncesi ve sonrası anksiyete ve hemşirelik bakım memnuniyet düzeylerini belirleyerek aralarındaki ilişkiyi incelemek amacı ile yapıldı.
Yöntem: Tanımlayıcı ve ilişki arayıcı tipte olan bu araştırma, Adana ilinde bir devlet hastanesinin acil ve cerrahi servislerine başvuran 281 hasta ile gerçekleştirildi. Veriler, Hasta Tanıtım Formu, Durumluk Kaygı Envanteri ve Newcastle Hemşirelik Bakımdan Memnuniyet Ölçeği kullanılarak toplandı.
Bulgular: Araştırmaya katılan olguların %54,4’ının kadın, yaş ortalamasının 35,10 ± 10,43 yıl olduğu saptandı. Acil olguların ameliyat öncesi Durumluk Kaygı Envanteri puanı 47,50 ± 2,90; elektif olguların ise 43,56 ± 2,99 olduğu, ameliyat sonrası acil olguların Durumluk Kaygı Envanteri puanı 33,18 ± 3,49; elektif olguların ise 33,08 ± 3,75 olduğu saptandı. Ameliyat öncesi Durumluk Kaygı Envanteri puan ortalamalarında her iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farkın olduğu belirlendi (p<0,05). Acil ve elektif gruplar arasında Newcastle Hemşirelik Bakımından Memnuniyet Ölçeği puan ortalamaları açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadı (p>0,05). Hemşirelik bakımından memnuniyet puanı ile ameliyat sonrası Durumluk Kaygı Envanteri puanı arasında negatif yönde düşük düzeyde anlamlı bir ilişkinin olduğu belirlendi (r=-0,132; p<0,05).
Sonuç: Acil ameliyata alınan hastaların elektif hastalara göre ameliyat öncesi daha fazla anksiyete yaşadığı ve her iki grup hastaların hemşirelik bakımından memnuniyet düzeyi arttıkça anksiyetenin azaldığı saptandı.