Toplumun COVID-19 Pandemisi Sürecinde Uygulamaya Konulan Tedbirlere Yönelik Düşüncelerinin ve Tedbirlere Uyma Durumlarının İncelenmesi


Creative Commons License

Altıntaş M., Özata M.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.1, no.3, pp.181-194, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bu çalışmanın amacı; toplumun Covid-19 pandemisi sürecinde uygulamaya konulan tedbirlere yönelik düşüncelerinin belirlenmesi ve bu tedbirlere uyma durumlarının incelenmesidir. Nicel araştırma deseninde planlanan çalışmada araştırmaya katılmayı kabul eden 543 kişiye online olarak anket uygulanmıştır. Çalışmadan elde edilen analiz sonuçlarına göre kısıtlamaların ve normalleşmelerin değerlendirilmesi envanterinin ortalaması 3,71 olarak bulunmuştur. Bu ortalama, çalışmaya katılım gösterenlerin Türkiye’de kamu otoritesi tarafından alınan kararların doğru bulunduğunu göstermektedir. Diğer yandan kısıtlama ve normalleşmelere uyum süreci envanterinin ortalaması 2,89 olarak belirlenmiştir. Bu durum ise kısıtlama kararlarına ve normalleşme adımlarına katılımcıların yüksek oranda uyduklarını ifade etmektedir. Yapılan istatistiki testler incelendiğinde sosyodemografik değişkenler ile ölçek puanları arasında anlamlı farklılık bulunamamıştır. Hiçbir sosyodemografik değişkenin kısıtlama ve normalleşmeleri ve uyum sürecini etkilemediği belirlenmiştir. Çalışmanın sonucunda ise gelecek dönemlerde uygulanacak kısıtlamalara ve atılacak normalleşme adımlarının sosyodemografik değişkenler, ekonomik yapı vb. unsurlar göz önünde bulundurularak yapılması gerekliliği önerilmektedir. Ayrıca Covid-19 gibi dünya genelinde ortaya çıkabilecek pandemiler için hem Türkiye’nin hem de diğer ülkelerin stratejik bir bakış açısıyla konuya yaklaşmaları, halk sağlığı, sosyal düzen, toplumsal yaşam gibi unsurlar açısından önem taşıyacaktır.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, Kısıtlamalar, Normalleşme, Pandemi