Determining attention control levels of nursing students


Creative Commons License

KIYICI N., KOÇ Z.

New Trends and Issues Proceedings on Advances in Pure and Applied Sciences, no.13, pp.1-11, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

This study was planned descriptively in order to determine the factors affecting the attention control levels of nursing students. This research was carried out with the participation of 401 nursing students who were studying at the Faculty of Health Sciences of a university between 22.04.2021 and 29.04.202. The data in the study were collected using a 19-question questionnaire that determines the sociodemographic characteristics of the nursing students and the Attention Control Scale. Kruskal Wallis, Mann Whitney U test and Cronbach's Alpha coefficient were used to evaluate the data. It was determined that the highest score of the students on the Attention Control Scale items was related with the statement "It is very difficult for me to concentrate on a difficult task when there are voices around (2.8 ± 0.9)", and the lowest score was related with the statement "It is easy for me to read or write at the same time while talking on the phone (2.0 ± 0.9)".

Bu çalışma hemşirelik öğrencilerinin dikkat kontrol düzeylerini etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla tanımlayıcı olarak planlanmıştır. Bu araştırma 22.04.2021-29.04.2021 tarihleri arasında bir üniversitenin Sağlık Bilimleri Fakültesi hemşirelik bölümünde okuyan ve araştırmaya katılmaya istekli 401 hemşirelik öğrencisinin katılımıyla gerçekleştirildi. Araştırmada veriler hemşirelik öğrencilerinin sosyodemografik özelliklerini belirleyen 19 soruluk bir anket formu ile Dikkat Kontrol Ölçeği kullanılarak toplandı. Dikkat Kontrol Ölçeği, Derryberry ve Reed (2001) tarafından geliştirilmiş olan ve Akın ve ark. (2013) tarafından Türkçe’ye uyarlanan, 20 maddeden oluşan, tek boyutlu bir ölçektir. Ölçekte ters puanlanan madde bulunmamaktadır. Ölçekten alınan yüksek puan, dikkat kontrol düzeyinin yüksekliğine işaret etmektedir. Anket formu ve ölçek, etik kurul izni ve araştırmaya katılan hemşirelik öğrencilerden bilgilendirilmiş onam alındıktan sonra uygulanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde yüzdelik hesaplama, Kruskal Wallis testi ve Mann Whitney U testi ve Cronbach’s Alpha katsayısı kullanılmıştır. Araştırmaya katılan hemşirelik öğrencilerinin %69.1’ini kadınların, %30.9’unu erkeklerin oluşturduğu, %43.6’sının annesinin ve %29.4’ünün babasının eğitim düzeyinin ilkokul olduğu, %90.8’inin annesinin ev hanımı olduğu, %24.7’sinin babasının serbest meslek sahibi olduğu, %71.8’inin çekirdek aile yapısına sahip olduğu, %48.1’inin en uzun süre yaşadığı yerleşim biriminin il merkezi olduğu, %70.3’ünün şu an yurtta kaldığı %72.3’ünün gelirlerinin giderlerine eşit olduğu, %86.3’ünün sosyal güvencesinin bulunduğu, %65.1’inin hemşireliği isteyerek tercih ettiği, %76.6’sının mesleğini sevdiği, %35.2’sinin mesleği değiştirmeyi düşündüğü, %98.3’ünün mesleki derneklere üye olmadığı, %77.6’sının mesleki yayınları takip etmediği belirlenmiş olup yaş ortalamaları 20.9±1.8’dir. Hemşirelik öğrencilerinin Dikkat Kontrol Ölçeği ortanca puan değeri 47(20-80) ve Cronbach’s Alpha güvenirlik katsayısı 0.630 olarak saptandı. Öğrencilerin Dikkat Kontrol Ölçeği maddelerinden en yüksek puanı “Etrafta sesler olduğunda zor bir iş üzerinde yoğunlaşmak bana çok zor gelir (2.8 ± 0.9)”ifadesinden en düşük puanı da “Telefonla konuşurken aynı zamanda okumak veya yazmak benim için kolaydır (2.0 ± 0.9)” ifadesinden aldıkları belirlendi. Dikkat Kontrol Ölçeği puanının hemşirelik öğrencilerinin bazı özelliklerine göre farklılık gösterdiği görüldü.

Anahtar kelimeler: dikkat, dikkat kontrolü, hemşirelik, öğrenci