INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN OWNERSHIP STRUCTURE AND CAPITAL DECISIONS: BIST MANUFACTURING CASE


Temiz H., Dalkılıç E.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , vol.18, no.4, pp.171-188, 2018 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

The aim of this study is to examine the association between capital structure and ownership structure. In this juncture, the Manufacturing Sector firms that are listed on Borsa Istanbul are identified as the sample group. The 685 firm-year data of 137 firms’ covering the years 2012-2016 are used in this study. Within the scope of this study, six hypotheses were tested in order to discuss the relationship between capital structure decisions and ownership structure from different perspectives. According to the obtained results, there is negative and statistically significant relationships between the largest shareholders ratio, the corporate shareholders ratio and foreign shareholders ratio and the financial leverage which indicates the indebtedness of firms. On the other hand, theobtained findings do not support the hypothesis that firms’ free float ratio reduce financial leverage ratio.

Bu çalışmanın amacı firma sermaye yapısı ile sahiplik yapısı arasındaki ilişkilerin incelemesidir. Bu amaç doğrultusunda BİST’de işlem gören İmalat Sektörü firmaları örneklem grubu olarak belirlenmiştir. Çalışmada örneklem firmalarına ait 2012-2016 yıllarını kapsayan 137 firmaya ait 685 firma-yıl verisi kullanılmıştır. Çalışma kapsamında sermaye yapısı kararları ve sahiplik yapısı arasındaki ilişkilerin farklı açılardan ele alınması amacıyla altı hipotez test edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre en büyük ortak oranı, kurumsal ortak ve yabancı ortak payı ile firmaların borçluluk durumunu gösteren finansal kaldıraç oranı arasında negatif ve istatistiksel olarak anlamlı ilişkiler tespit edilmiştir. Diğer taraftan elde edilen bulguların, firmaların halka açıklık oranının artmasının finansal kaldıraç oranını azalttığı hipotezini desteklemediği görülmüştür.