FUTBOL HAKEMLERİNİN ÖZGÜVEN DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE INCELENMESİ: YOZGAT ILİ ÖRNEĞİ


Hanayoğlu T.

18.Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 7 - 09 November 2020, pp.449-450

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Page Numbers: pp.449-450
  • Yozgat Bozok University Affiliated: Yes

Abstract

FUTBOL HAKEMLERİNİN ÖZGÜVEN DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE INCELENMESİ: YOZGAT ILİ ÖRNEĞİ

Giriş ve Amaç: Özgüven duygusal anlamda bir gerekliliktir ve kişilerde son derece önemlidir. Futbol hakemi saha içinde karar verme yetkisine sahip tek kişi olması sebebiyle kararlarında özgüvenli olması gerekmektedir. Futbol hakemlerinin özgüven düzeyleri saha içi performansını etkileyebilmektedir. Futbol hakemlerinin özgüven konusunda hangi değişkenlerden etkilendiği özgüvenlerini geliştirmede önem arz etmektedir. Bu çalışmanın amacı Yozgat ilinde görev yapan futbol hakemlerinin özgüven düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesidir.

Yöntem: Araştırmanın evrenini Yozgat ilinde görev yapan faal futbol hakemleri oluşturmaktadır. Olasılıklı örnekleme yöntemlerinden basit tesadüfi örnekleme tekniği ile belirlenen araştırma örneklemi ise, Yozgat ilinde görev yapmakta olan 45 futbol hakeminden oluşmuştur. Hakemlerin özgüven düzeylerini belirlemek amacıyla araştırmacı tarafından geliştirilen “Kişisel Bilgi Formu” ve Akın (2007) tarafından geliştirilen ve 33 maddeden oluşan “Özgüven Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçek 5 dereceli likert tipinde hazırlanmış ve elde edilen yüksek puan, yüksek özgüveni vermektedir. Verilerin analizinde bağımsız gruplar T testi ve Anova testi kullanılmıştır.

Bulgular: Analizler sonucu elde edilen bulgulara göre futbol hakemlerinin öz güven düzeylerinde yaş, gelir durumu, hakemlik yılı, medeni durumu, eğitim seviyeleri, mesleği ve klasman durumları değişkenlerinde anlamlı bir fark(p<0,05) tespit edilirken, lisanlı futbol oynama değişkeninde anlamlı bir fark tespit edilmemiştir.

Sonuç: Araştırma sonucunda yaşı büyük olan, eğitim durumu yüksek olan, gelir durumu fazla olan, hakemlik yılı daha uzun olan, medeni durumu evli olan, çalışan ve klasmanı yüksek olan futbol hakemlerinin özgüven seviyeleri daha yüksek olduğu sonucuna varılmıştır. Lisanslı futbol oynayan ve oynamayan futbol hakemlerinin özgüven seviyelerinde bir farklılık bulunmamıştır