Mahkeme Bilirkişi Raporu


Şenocak M. B.

Adalet Bakanlığı, pp.2, Yozgat, 2021

  • Publication Type: Expert Report / Expert Report
  • Publication Date: 2021
  • City: Yozgat

Abstract

BİLİRKİŞİ RAPORU

 

Mahkemesi                : Sorgun 2. Asliye Ceza Mahkemesi

Dava No                     : 2020-260 Esas

Davacı                        : Kamu Hukuku

Vekili                         :

Sanık                          :  

Vekili                         :

Dava                           :

Dava Tarihi                :

           

 

GİRİŞ

21.06.2021 tarihinde Mahkeme heyetiyle birlikte davaya konu Yozgat ili Sorgun  İlçesi, Aşağıkarahacılı Köyü sınırları içerisinde yer alan Telbiz höyüğü tümülüsüne yapılan keşifte hazır bulundum. Keşif mahallinde gözlem ve inceleme yaptım. Konu ile ilgili çalışmam ve hazırladığım rapor aşağıdadır.

İNCELEME VE TESPİTLER

Davaya konu Telbiz höyüğü tümülüsüne ulaşıldığında (Resim-I) küçük yuvarlak tepe şeklindeki tümülüsün üst kısmından aşağı doğru yaklaşık 3 metre derinlikte ve yaklaşık 3-4 metre çapında kazılmış olduğu görüldü. Kazının içine inilip bakıldığından kazının batı yönünde yaklaşık 1.20 metre yükseklikte, en geniş yeri yaklaşık 1 metre genişliğinde ve içeri doğru yaklaşık 1 metre derinlikte ocak şeklinde kazılmış olan bölüm olduğu görüldü. (Resim-II)Bu kazılan yerin yanında kırılarak çıkarıldığı anlaşılan çeşitli büyüklüklerde taş parçaları görüldü.(resim-II) Ayrıca ocak şeklinde kazılmış olan yerin içinde insan eliyle düzeltildiği anlaşılan yaklaşık yarım metre uzunluğunda, yaklaşık 10 cm kalınlığında mimari yapı elemanı olduğu olduğu düşünülen bir mimari blok görüldü.(Resim-III) Ayrıca tümülüs içindeki kazılan yerde ve çevresinde yapılan araştırmada benzer mimari özellikle yapıldığı düşünülen 2 adet mimari blok’a rastlanıldı.(ResimIV-V) Tümülüs’teki kazılmış olan bölüm dikkatle incelendiğinde buradaki kazının farklı evrelerde yapıldığı düşünülmektedir. İlk evre kazının bir iş makinası marifetiyle yapıldığı kazının iki yanının(Doğu-batı) duvar şeklinde diğer iki kenarının(Kuzey-güney) ise eğimli olarak durmasından dolayı anlaşılmaktadır. (Resim-VI)İkinci aşama kazının ise insan eliyle yapıldığı ve daha çok derine doğru kazıldığı ve çıkan toprağın eğimli bölümler (kuzey-güney)kanalıyla dışarı doğru çıkarıldığı anlaşılmaktadır çünkü eğimli bölüm üzerinde doğa tahribatı olan yağmur suyu izlerinin toprak üzerinde açtığı yarıklardan ve toprak üzerinde bitkilerin yeşermesinden anlaşılmaktadır.(Rsim-VII) Üçüncü aşama kazı ise en son kazılan ocak şeklinde yer olduğu düşünülmektedir çünkü burada doğa tahribatı(yağmur suyu izi, bitki oluşumu vb.)  ve yıpranma (toprak aşınması) son derece azdır.  Ayrıca kuzey yönüne doğru duvar şeklindeki batı yönüne kırılan taşların dizilmesinin yine bu kazı esnasında yapıldığı düşünülmektedir.  Ele geçen mimari blok sayısının az olması (3 tanesi görüldü) kazının esas amacı olan mezar odasına ulaşma isteğinin gerçekleşmediğini göstermektedir.   

       

SONUÇ

Yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda:

            1.  Telbiz höyüğü tümülüsü olarak adlandırılan yerin bir Tümülüs olduğu sonucuna varılmıştır.

            2.  Yapılan incelemede tümülüsün çeşitli dönemlerde yapılan kazılarla bütünlüğünün bozulduğu görülmüştür.

            3. Ele geçen mimari parçaların azlığından dolayı tümülüs içinde olduğu bilinen mezar odasına ulaşılamadığı düşünülmektedir. Dolayısıyla tümülüs mezar koruma(yada saklama) fonksiyonunu yerine getirmeye devam ettirdiği dolayısıyla kaçak kazılarla açılan yerlerin tekrar doldurulmasının uygun olacağı değerlendirilmiştir.

            4. 1. Derece arkeolojik sit alanı olduğu anlaşılan (Ek-B) tümülüs üzerinde yapılan kazının define bulma amaçlı bir kaçak kazı olduğu sonucuna varılmıştır.

İş bu rapor 2 sayfa ve 2 nüsha düzenlenmiş ve tarafımca imzalanmıştır. 23.06.2021

 

           

                                                                       Dr. Öğr. Ü. Mehmet Bülent ŞENOCAK

                                                                                              Arkeolog

 

Ek-A: 7 Adet Fotoğraf(Resim)

Ek-B: Kayseri Kültür Varlıkları Koruma Kurulu Yazısı