The Relationship Between Environment and Economic Development: A Literature Review


Ertaş S. A., Ekinci E.

15. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Ankara, Turkey, 17 - 18 December 2022, pp.279-282

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.279-282
  • Yozgat Bozok University Affiliated: Yes

Abstract

Environmental issues are one of the important issues that every country faces. In addition to the rapid and unconscious consumption of natural resources and the global environmental problems it brings; food, security and housing problems. A large number of people, especially the disadvantaged groups of society, are greatly affected by these negative consequences. On the one hand, each country tries to develop economically in order to raise the living standard of its people, and on the other hand, it causes excessive consumption of resources with the effort of development. This paves the way for the formation of environmental problems on a national and global scale. In this study, national and international scientific studies on the subject published after 2018 were examined and summaries of important researches were presented in this context. In this way, it will be possible to compare the method used in the examined studies and the results obtained. In addition to performing econometric analyzes in the study examples of the relationship between environment and economic development, it was determined that the subject was also examined theoretically. This study aims to provide information about theoretical and practical research on the relationship between environment and economic development and to provide researchers who are interested in the subject with new perspectives on the field. 

Keywords: Economic Development, Environment, Literature Review 

Çevre sorunları her ülkenin karşı karşıya kaldığı önemli konulardan biridir. Doğal kaynakların hızla ve bilinçsizce tüketilmesi iklim değişikliği ve bunun getirdiği küresel çevre sorunlarının yanı sıra; gıda, güvenlik, barınma problemleri de meydana getirmektedir. Çok sayıda insan, özellikle toplumun dezavantajlı grupları bu olumsuz sonuçlardan fazlaca etkilenmektedir. Her ülke bir yandan halkının yaşam standardını yükseltmek için ekonomik olarak kalkınmaya çalışırken, diğer yandan kalkınma çabasıyla kaynakların aşırı tüketilmesine sebep olmaktadır. Bu da ulusal ve küresel ölçekte çevre sorunlarının oluşmasına zemin hazırlamaktadır. Bu çalışmada, 2018 yılı sonrasında yayınlanan konuyla ilgili ulusal ve uluslararası bilimsel çalışmalar incelenmiş, bu kapsamda önemli araştırmaların özetleri sunulmuştur. Bu sayede, incelenen çalışmalarda kullanılan yöntem ve elde edilen sonuçların karşılaştırılması imkânı elde edilecektir. Çevre ve ekonomik kalkınma ilişkisi çalışma örneklerinde ekonometrik analizlerin yapılmasının yanında, konunun teorik olarak da incelendiği tespit edilmiştir. Bu çalışma, hem çevre ve ekonomik kalkınma ilişkisi konularındaki teorik ve uygulamaya yönelik araştırmalar hakkında bilgi sunmayı hem de konuya ilgi duyan araştırmacılara alanla ilgili yeni perspektifler kazandırmayı amaç edinmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Ekonomik Kalkınma, Çevre, Literatür İ̇nceleme