Evaluation of a Group of Dental Students' Awareness regarding Child Abuse: A Pilot Study


Baysan F. D., Mustuloğlu Ş., Erbaş Ünverdi G.

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 1. ULUSLARARASI DİŞ HEKİMLİĞİ KONGRESİ, Zonguldak, Turkey, 13 - 14 September 2022, pp.121-122

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Zonguldak
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.121-122
  • Yozgat Bozok University Affiliated: Yes

Abstract

Aim: The most common form of abuse in children is physical abuse. Dentists have an important role in the diagnosis, notification and prevention stages of physical abuse injuries since the findings may include the face, mouth and neck region. The aim of this study is to evaluate the awareness of a group of dental students about physical abuse against children. Materials and Method: In order to evaluate the awareness of students about physical abuse in children, a questionnaire was prepared via Google Forms. The questionnaire included the demographic information of the students, their feeling of being competent about child physical abuse, status of receiving education, and desire to receive education on this subject were questioned. The questions about the physical abuse findings in children and the responsibilities of the dentist were also included. The questionnaire was applied on a voluntary basis of undergraduate dental students studying at Mersin University Faculty of Dentistry. Data were collected electronically and transferred to IBM SPSS 23. Descriptive statistics and chi-square test were used for the statistical analyses and p<0.05 was considered statistically significant. Results: 66 students, (34 girls,32 boys), were participated in the survey. Only 7 of the students (10.6%) reported having a training on physical abuse of children and 92.4% of students wanted to receive a training on this topic. 75.8% of the students thought that their knowledge about physical abuse in children was insufficient. 28.8% of the students reported that they did not know how to report suspected child abuse cases in our country. 71.2% of the students were aware that dentists were responsible for recognizing and reporting physical abuse cases in children. Conclusion: It has been observed that dental students are aware of the responsibilities of dentists for physical abuse in children and are willing to have training on this issue. Keywords: Child, Physical Abuse, Dentist, Student, Awareness

Bir Grup Diş Hekimliği Fakültesi Öğrencisinin Çocuk İstismarı İle İlgili Farkındalıklarının Değerlendirilmesi: Pilot Çalışma

Amaç: Çocuklarda istismarın en çok görülen şekli fiziksel istismardır. Fiziksel istismar vakalarının çoğunda yüz, ağız içi ve boyun bölgesinde bulgular görülmesi nedeniyle istismar yaralanmalarının tanı, bildiri ve önlenme aşamalarında diş hekimleri önemli bir yere sahiptir. Bu araştırmanın amacı, bir grup diş hekimliği öğrencisinin çocuğa yönelik fiziksel istismar ile ilgili farkındalıklarının değerlendirilmesidir.

Gereç ve Yöntem: Çocuk fiziksel istismarıyla ilgili öğrencilerin farkındalıklarını değerlendirmek amacıyla bilgisayar ortamında Google Forms aracılığı ile anket hazırlanmıştır. Ankette öğrencilerin demografik bilgileri, çocuk fiziksel istismarı hakkında kendilerini yeterli hissetme ve eğitim alma durumları, bu konuda eğitim alma istekleri sorgulanmıştır. Çocukta görülen fiziksel istismar bulguları ve diş hekiminin sorumlulukları ile ilgili sorular da ankette yer almaktadır. Anket, Mersin Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde eğitim görmekte olan öğrencilere gönüllülük esasına göre uygulanmıştır. Veriler elektronik ortamda toplanarak IBM SPSS 23 programına aktarılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistikler ile ki-kare testi kullanılmış ve p<0,05 istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmiştir.

Bulgular: 34 kız ve 32 erkek olmak üzere 66 öğrenci ankete katılım göstermiştir. Öğrencilerden yalnızca 7’sinin (%10,6) çocuğa yönelik fiziksel istismar ile ilgili eğitim aldığı; %92,4’ünün ise çocuğa yönelik fiziksel istismar ile ilgili eğitim almak istedikleri tespit edilmiştir. Öğrencilerin %75,8’i çocuklarda fiziksel istismar konusundaki bilgilerinin yetersiz olduğunu düşünmektedir. Öğrencilerin %28,8’i ülkemizde şüphelenilen çocuk istismarı vakalarının bildirilmesi gereken kurumu bilmediğini bildirmiştir. Öğrencilerin %71,2’si, diş hekimlerinin çocuklarda fiziksel istismar olgularını tanımak ve bildirmekle yükümlü olduğunun bilincindedir.

Sonuç: Diş hekimliği öğrencilerinin, çocuklarda fiziksel istismar konusunda diş hekimlerinin sorumlulukları olduğunun farkında olduğu ve bu konuda eğitim almak için istekli olduğu görülmüştür. Anahtar Kelimeler: Çocuk, Fiziksel istismar, Diş hekimi, Öğrenci, Farkındalık