Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Social and Administrative Dimensions of Urban Transformation and Urban Identity: Sample of Yozgat (Turkey)

Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi, vol.9, no.1, pp.93-114, 2022 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License Sustainable Development

The Role of Public Health in The Reproduction of Public Space

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiDergisi (Online), vol.23, no.3, pp.699-720, 2021 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

The Urban Planning Process and Sustainable Conservation In Amasra

International Social Mentality and Researcher Thinkers Journal, vol.5, no.23, pp.1298-1313, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkiye’de Yapı Denetim Sistemi ve Afet Yönetimi İlişkisi

ASSAM International Refereed Journal, vol.6, no.14, pp.389-400, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Akıllı Kentler ve Dijital (Siber) Güvenlik

ASSAM International Refereed Journal, no.14, pp.376-388, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Spatial Satisfaction and Expectation Analysis of University Campus Users, Case Study of Yozgat Bozok University

International Journal of Scientific and Technological Research, vol.5, no.2, pp.246-261, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Sustainable Urban Planning and Tourism Management

International Journal of Scientific and Technological Research, vol.5, no.2, pp.78-86, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License Sustainable Development

Çoruh Vadisi’ndeki Baraj Projelerinin Yol Açtığı Yeniden Yerleşim (İskan) ve Kamulaştırma Sorunu Üzerine Bir Değerlendirme

Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.12, no.1, pp.48-60, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Kültürün Mekansal Değişimler Üzerindeki Etkisi

Gazi İktisat ve İşletme Dergisi, vol.4, no.3, pp.173-184, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde İmar Planlaması ve Belediyelerin Süreç İçindeki Yeri

Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, vol.6, no.14, pp.91-107, 2018 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Eko-Kent Planlama Modelinde Kadın Girişimciliğinin Rolü

Social Sciences Research Journal, vol.7, no.3, pp.20-31, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Avrupa Birliği Çevre Yönetim Sistemi

Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, vol.10, no.18, pp.39-53, 2018 (Other Refereed National Journals)

LAND SPECULATION AND URBAN RENT IN TURKEY

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, no.67, pp.1222-1233, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Dünya Ticaret Örgütü’nün Çevre Koruma Politikaları

Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.25, no.1, pp.233-249, 2018 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Ekolojik Ütopyalar

Sinop Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.1, no.1, pp.1-15, 2017 (Other Refereed National Journals)

Kentleşme ve Kentsel Rant İlişkisi Kayseri Örneği

Çağdaş Yerel Yönetimler, vol.22, no.4, pp.51-73, 2013 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Kent Planlama Sürecinde Çevre Bilinci ve Kentsel Rant İlişkisi

Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi, vol.6, no.1, pp.175-179, 2013 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

AYAN KÖYÜ YERLEŞİM PLANI ÖRNEĞİNDE KÖY PLANLAMASI

ULUSLARARASI BİLİM, TEKNOLOJİ VE SOSYAL BİLİMLERDE GÜNCEL GELİŞMELER SEMPOZYUMU, Ankara, Turkey, 20 - 22 December 2019, vol.2, pp.101-108

Kentsel Güvenlik Bağlamında İmar Planlaması Süreci ve Yasal Dayanakları

Uluslararası Küresel Ekolojik Güvenlik Sempozyumu -Ankara Üniversitesi, Ankara, Turkey, 16 - 18 October 2019

Afet Yönetiminde Güvenlik ve Yapı Denetimi

13. Uluslararası Kamu Yönetimi Sempozyumu (KAYSEM 13), Gaziantep, Turkey, 18 - 20 April 2019, pp.299-301

Türkiye’de Bütünleşik Afet Yönetimi Sistemi ve Kriz

1.Bozok Uluslararası Siyaset Bilimi Kongresi: Geçmişten Günümüze Yerel, Bölgesel ve Küresel Krizler, Yozgat, Turkey, 24 - 26 October 2018, pp.712-731

Eko-Kent Planlamasında Kültürel Ekolojinin Rolü

Uluslararası Uygulamalı İşletme, Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Sempozyumu, 3 - 05 May 2018

Yozgat Çevre Düzeni Planı ve Uygulama Sorunları Üzerine Bir Değerlendirme

III. Uluslararası Bozok Sempozyumu Bölgesel Kalkınma ve Sosyo-Kültürel Yapı, Yozgat, Turkey, 3 - 05 May 2018, pp.1170-1176

Yozgat Kent Merkezinde Tarihi Çevrenin Değerlendirilmesi

III. Uluslararası Bozok Sempozyumu Bölgesel Kalkınma ve Sosyo-Kültürel Yapı, Yozgat, Turkey, 3 - 05 May 2018, pp.1177-1186

Eko-Kent Planlama Modelinde Kadın Girişimciliğinin Rolü

II. Ulusal Kadın Sempozyumu, Turkey, 8 - 09 March 2018

Eko-Kent İçin Yeni Bir Belediyecilik Anlayışı ve Türkiye’de Uygulanabilirliği

Büyükçekmece I. Uluslararası Yerel Yönetimler Kongresi, İstanbul, Turkey, 14 - 15 May 2017, pp.159

Onuncu Ulusal Kalkınma Planı Çerçevesinde Sağlık Turizminin Yozgat Kentinde Uygulanması

II.Uluslararası Bozok Sempozyumu Yozgat’ın Turizm Potansiyelleri ve Sorunları, Yozgat, Turkey, 4 - 06 May 2017, vol.2, pp.238-249

Eymir Gölü’nün Korunmasına Yönelik Yasal Ve Yönetsel Dayanaklar

Eymir Sempozyumu, Ankara, Turkey, 15 - 16 March 2017, pp.46-64

Sürdürülebilir Kentleşme: İnebolu (Kastamonu) Kent Örneği

Uluslararası Kentsel Politikalar Konferansı, Gazimagusa, Cyprus (Kktc), 18 - 19 September 2017

Birleşmiş Milletler Öncülüğündeki Afet Risk Azaltma Çalışmaları

I. Disiplinlerarası Afet Sempozyumu, İzmir, Turkey, 12 - 13 May 2017, pp.29-30

Kent Merkezi Çeperinde Dönüşüm ve Rant Etkisi Baskısı: Alışveriş Merkezi Dönüşümü Örneği

26. Uluslararası Yapı ve Yaşam Kongresi: Kent Merkezini Yeniden Keşfetmek, Bursa, Turkey, 3 - 05 April 2014, pp.299-307

Bir Planın Düşündürdükleri Üst Ölçekli Bir Planın Uygulanamama Sorunu Eskişehir Örneği

3.Kentsel Bölgesel Araştırmalar Sempozyumu, Ankara, Turkey, 6 - 07 December 2012, pp.440-448

Kapitalizmin Gölgesinde Kır Kent Çelişkisi Kırsal Dönüşüm ve Etkileri

Dünya Şehircilik Günü 36. Kolokyumu, Ankara, Turkey, 7 - 09 November 2012, pp.621-634

Bir Yaşam Alanı Olarak Okul

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Semineri, Ankara, Turkey, 01 July 2012

Okulun Değişen Rolleri

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Semineri, Turkey, 17 June 2012

Plancının Değişen Rolleri ve Planlama Etiği

Multidisipliner Etik Kongresi, Niğde, Turkey, 28 - 30 May 2012

Kent Planlama Sürecinde Çevre Bilinci ve Kentsel Rant İlişkisi

Ekoloji 2012 Sempozyumu, Kilis, Turkey, 3 - 05 May 2012, pp.216

Books & Book Chapters

Yerel Yönetimler ve Kent Planlaması

in: Yerel Yönetimler: Yönetim, Siyaset, Kent ve Güncel Tartışmalar, Önder, Özgür; Sipahi, Esra Banu; Yaman, Murat, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.609-629, 2021

Sürdürülebilirliğin Kentleşme Üzerindeki Etkisi

in: Karmaşık Sorunlar ve Kent, Ersavaş Kavanoz Suna, Uzun Abdullah, Şengün Hayriye, Editor, Astana Yayınları, Ankara, pp.325-338, 2021

Kent ve Sürdürülebilir Turizm

in: Yeni Yüzyılda Kentsel Siyaset, Yılmaz Aslantürk Arzu, Dursunoğlu İsmail, Editor, Eğitim Yayınevi, Konya, pp.241-264, 2021

Sürdürülebilirlik Boyutunda Çevresel Kirlilik Sorunsalı

in: Ekolojik Kriz ve Küresel Çevre Politikaları, Hayriye Sağır, Editor, Beta Yayınevi, İstanbul, pp.127-144, 2020

Urbanızatıon And Covıd-19 Relatıonshıp In Turkey

in: Theory and Research in Architecture, Planning and Design II, Sibel Demirarslan, Editor, Gece Publishing, Ankara, pp.15-34, 2020

Kentsel Güvenlik Bağlamında İmar Planlaması Süreci ve Yasal Dayanakları

in: Global Ecologıcal Securıty Küresel Ekolojik Güvenlik Uluslararası Sempozyum, Nesrin ALGAN, Duygu ÖZEL DEMİRALP, Feza Sencer ÇÖRTOĞLU, Editor, Ankara Üniversitesi Yayınları No : 683, Ankara, pp.399-409, 2020

Eko Köylerde Yaşam ve Yönetim: Findhorn Eko Köyü Örneği

in: Kırsal Kalkınma ve Kooperatifçilik, Ayşegül Mengi, Deniz İşçioğlu, Editor, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları No: 621, Ankara Üniversitesi Ernst Reuter İskân ve Şehircilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yayınları No: 24, Ankara, pp.185-205, 2019

Sürdürülebilir Kentleşme: İnebolu(Kastamonu) Örneği

in: Kentsel Politikalar, Mengi Ayşegül İşçioğlu Deniz, Editor, Palme Yayıncılık, Ankara, pp.260-280, 2018

Eymir Gölü’ nün Korunmasına Yönelik Yasal ve Yönetsel Dayanaklar

in: Eymir: Araştırmalar, Proje ve Planlama Çalışmaları, Baş Bütüner, Funda, Keskinok, H. Çağatay, Editor, ODTÜ Yayınları, Ankara, pp.46-64, 2018

Contemporary Urban Theories and the Importance of Urban Space

in: Selected Studies on Social Sciences, Ahmet Kirkkilic, Enes Emre Başar and Yusuf Soylemez, Editor, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne, pp.2-12, 2018

Lefkoşa İmar Planının Akıllı Kent Bileşenleri Doğrultusunda İncelenmesi

in: Küreselleşme Sürecinde Yerel Hizmet Yerel Siyaset, Mengi, Ayşegül İşçioğlu, Deniz, Editor, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları: 618, Ankara Üniversitesi Ernst Reuter İskân ve Şehircilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yayınları: 22, Ankara, pp.103-116, 2018

Afete Duyarlı Kent Planlaması

in: Türkiye’nin Afet Yönetimi: Sosyal, Siyasal ve Yönetim Boyutuyla, Şengün, Hayriye Meydan Yıldız, Seçil Gül Tercan, Binali, Editor, Palme Yayınevi, Ankara, pp.111-132, 2018

Birleşmiş Milletler Öncülüğündeki Afet Risk Azaltma Çalışmaları

in: Disiplinler Arası Afet Yönetimi Araştırmaları, Zerrin Toprak Kahraman, Oğuz Sancakdar, S. İlkim Kaya, Editor, Birleşik Matbaa Yayınları, İzmir, pp.181-196, 2017

Eko-Kent İçin Yeni Bir Belediyecilik Anlayışı ve Türkiye’de Uygulanabilirliği.

in: Belediyelerin Geleceği ve Yeni Yaklaşımlar, Prof. Dr. Mehmet Güler, Doç. Dr. A. Menaf Turan, Editor, Marmara Belediyeler Birliği Kültür Yayınları, İstanbul, pp.483-492, 2017

Episodes in the Encyclopedia

Kamu Yönetimi Ansiklopedisi

Astana Yayınevi, pp.745-752, 2018