ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME VE DERS ÇALIŞMA STRATEJİLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ


Peker Ünal D.

19 Mayıs Sosyal Bilimler Dergisi, vol.2, no.3, pp.557-580, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Araştırmanın amacı öğretmen adaylarının öğrenme ve ders çalışma stratejilerinin; öğrenme stillerine, fakülteye, bölüme ve cinsiyete göre değişme durumunu ortaya koymaktır. Araştırma nicel araştırma yöntemlerinden tarama modeli kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu bir devlet üniversitesinin Eğitim ve İlahiyat Fakültesi’nde ikinci sınıfta öğrenim görmekte olan 389 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmada veriler “Öğrenme ve Ders Çalışma Stratejileri Envanteri” ile “Öğrenme Stili Envanteri” kullanılarak toplanmıştır. Verilerin analizinde betimsel istatistik, tek yönlü varyans analizi ve bağımsız gruplar t testi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda; öğretmen adaylarının özümseyen öğrenme stilini; bilgiyi işleme, kendini test etme ve çalışma yardımcıları stratejilerini daha yoğun kullandıkları belirlenmiş, ders çalışma ve öğrenme stratejilerinin alt boyutu olan tutum ile ayrıştıran öğrenme stilli arasında anlamlı ilişki olduğu görülmüştür. Öğrenme ve ders çalışma stratejilerinin konsantrasyon ve test stratejileri alt boyutunda ilahiyat fakültesi, kendini test etme alt boyutunda eğitim fakültesi puanlarının daha yüksek olduğu; zaman yönetimi alt boyutunda sınıf öğretmenliği, ana fikir seçimi alt boyutunda fen bilimleri, test stratejileri alt boyutunda ilahiyat fakültesindeki öğretmen adaylarının puanlarının anlamlı derecede yüksek olduğu; erkek öğretmen adaylarının tutum, zaman yönetimi, konsantrasyon alt boyutlarında, kadın öğretmen adaylarının bilgi işleme, çalışma yardımcıları ve kendini test etme alt boyutlarında farklılık gösterdiği ortaya konmuştur. Bulguların öğretmen adaylarının kendilerini tanımada, öğretim üyelerinin öğretim süreçlerini planlamada yardımcı olacağı düşünülmektedir.