KARİYER PLANLAMA DERSİNİN KARİYER KARARI VERME YETKİNLİĞİNE ETKİSİ: LİSANS ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA


Dalkılıç S., Ata A. Ç., Dalkılıç E., Aytaç A. İ.

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.24, no.3, pp.935-960, 2022 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Üniversiteler, Kariyer Merkezleri ile katma değer yaratabilen, topluma faydalı, donanımlı, bilgi ve becerilerinin farkında olan, iş hayatının dinamiklerini bilen ve adapte olabilen bireyleri iş hayatına hazırlamak ve bu süreçte destek olmak amacıyla çeşitli faaliyetler gerçekleştirmektedir. Kariyer Merkezlerinin faaliyetleri ile eşgüdümlü olarak, Kariyer Planlama dersi 2020-2021 Eğitim ve Öğretim bahar yarıyılından itibaren lisans müfredatlarında yer almaya başlamıştır. Bu çalışmada, 2020-2021 Eğitim ve Öğretim yılında lisans müfredatına eklenen Kariyer Planlama dersini alan Yozgat Bozok Üniversitesi (YOBÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi birinci sınıf lisans öğrencilerinin kariyer kararı verme yetkinlikleri değerlendirilmiştir. Kariyer Planlama dersinin bulunduğu yarıyıl başında ve yarıyıl sonunda olmak üzere iki farklı zamanda veri toplanmıştır. “İş/Meslek Bilgisi”, “Kendini Tanıma”, “Kariyer Tercihi”, “Kariyer Planı Oluşturma Yolları” ve “Mesleki Konuları Takip Etme” boyutları incelenmiş; yarıyıl başı ve sonu arasında öğrencilerin kariyer kararı verme yetkinliklerinin olumlu yönde değişim gösterdiği belirlenmiştir. Kariyer Planlama dersinin lisans eğitimine yeni başlayan öğrenciler açısından dönem sonunda farkındalık yarattığı ve motive ettiği sonucuna ulaşılmıştır.