Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

OTANTİK LİDERLİK ALGISININ İLETİŞİM DOYUMUNA ETKİSİ: YAPISAL EŞİTLİK MODEL ANALİZİ

30. ULUSAL YÖNETİM VE ORGANİZASYON KONGRESİ, Isparta, Turkey, 26 May 2022

Algılanan Zaman Baskısının Uzaktan Çalışma Üzerindeki Etkisi

6th International Conference on Management and Social Sciences, İstanbul, Turkey, 16 January 2021, vol.2, pp.16-27

İş Özerkliğinin Çok Yönlü Kariyer Tutumu Üzerindeki Etkisi

19. Uluslararası İşletmecilik Kongresi, Kayseri, Turkey, 23 September 2020, pp.965-973

İş Performansı ile Örgütte Kalma Niyeti Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi

4. International EMIEntrepreneurship and Social Sciences Congress, İstanbul, Turkey, 29 - 30 November 2019

Çalışanların İşe Tutkunluk ve Örgütsel Özdeşleşme Düzeylerinin Analizi: Kırşehir İli Örneği

4. International EMIEntrepreneurship and Social Sciences Congress, İstanbul, Turkey, 29 - 30 November 2019

Konaklama İşletmelerinde Müşteri Memnuniyetinin Ağızdan Ağıza İletişime Etkisi

20. Ulusal Turizm Kongresi, Eskişehir, Turkey, 16 - 19 October 2019, pp.159-165

Düzenleyici Odakların Değişime Direnç Üzerindeki Etkisi

8th International Vocational Schools Symposium, Sinop, Turkey, 11 - 13 June 2019

İş-Aile Zenginleşmesinin Mesleki Canlılık Üzerindeki Etkisi

8th International Vocational Schools Symposium, Sinop, Turkey, 11 - 13 June 2019

Temel Benlik Değerlendirmesinin Duygu Düzenleme Üzerindeki Etkisi

8th International Vocational Schools Symposium, Sinop, Turkey, 11 - 13 June 2019

Sosyal Sermayenin Kurumsal İmaja Etkisine Yönelik Bir Alan Araştırması

18. ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK KONGRESİ, Osmaniye, Turkey, 2 - 04 May 2019

Algılama ve Bireysel Karar Alma İlişkisi

International Congress on Political, Economic and Social Studies, Ankara, Turkey, 09 November 2017 Creative Commons License

Sağlık Bilişimi Çalışmalarının Güncel Durumu Hakkında Bir İnceleme

1. Uluslararası 11. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Trabzon, Turkey, 13 - 15 October 2017, pp.331-332

Sosyal Ağ İlişkilerinde Çok Yönlü Bağlar Ve Kişilik Arasındaki İlişkiler: Hastane Yöneticileri Üzerine Bir Araştırma

1. Uluslararası 11. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Trabzon, Turkey, 13 - 15 October 2017, pp.45-46

Kamu Hastane Birlikleri Ağız Ve Diş Sağlığı Hizmetlerinin Etkinlik Düzeyinin Veri Zarflama Analizi Yöntemiyle Değerlendirilmesi

1. Uluslararası 11. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Trabzon, Turkey, 13 - 15 October 2017, pp.432-433

Books & Book Chapters

PSİKOLOJİK İKLİM

in: ÖRGÜTSEL DAVRANIŞTA “PSİKOLOJİK” BAŞLIKLI KONULAR, Korkmaz, Fatma, Gültekin, Zümral, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.191-208, 2023

Örgütsel Öğrenme

in: DİJİTALLEŞEN DÜNYADA YÖNETSEL YAKLAŞIMLAR, KORKMAZ FATMA, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.277-308, 2022

Personel Güçlendirme

in: Güncel Ve Teknolojik Gelişmeler Işığında İnsan Kaynakları Yönetimi, Çevik Tekin İlknur, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.241-256, 2021

Sosyal Girişimcilik ve Sosyal İnovasyon

in: Sosyal Girişimcilik: Disiplinlerarası Bir Yaklaşım, Yaşbay Kobal Hava, Editor, Türkmen Kitabevi, İstanbul, pp.107-124, 2021

The Importance of Innovation in Social Work Institutions During Digital Transformation Processes

in: Handbook of Research on Policies, Protocols, and Practices for Social Work in the Digital World, Özsungur Fahri, Editor, IGI Global, pp.39-54, 2021

Organizational Communication as an Effective Communication Strategy in Organizations and the Role of the Leader

in: Management Strategies to Survive in a Competitive Environment: How to Improve Company Performance, Dinçer Hasan, Yüksel Serhat, Editor, Springer, pp.305-320, 2021

Örgütsel Affedicilik

in: 21. Yüzyılda Örgütsel Davranışta 21 Güncel Yaklaşım, Akduman, Gülbeniz, Editor, Gazi Kitabevi., pp.179-203, 2020

Lojistik Yönetimi

in: Savunma Yönetimi ve Uluslararası Güvenlik, Leblebici Özkan, Gürer Alper, Yenal Serkan, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, pp.175-200, 2020

Öz Liderlik

in: Liderlik Tarzları: Çağdaş Yönetim Yaklaşımıyla İnsan Sanatında Ustalaşma, Uysal Tezcan H., Aksoy Cenk, Yılmaz Fatma, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, pp.493-508, 2020

Meslek Etiği

in: İşletmelerde Etik Yaklaşımlar, Çetinkaya F. Ferhat, Akgül Deniz, Editor, Dora Yayıncılık, pp.91-114, 2020

Girişimcilik ve Stratejik Yönetim

in: Kuram ve Uygulamada Girişimcilik, YENER Serdar, ARSLAN Aykut, Editor, Çizgi Kitapevi, Konya, pp.263-283, 2019

Metrics

Publication

51

H-Index (WoS)

1

Citiation (TrDizin)

32

H-Index (TrDizin)

4

Project

2

Thesis Advisory

2

Open Access

2
UN Sustainable Development Goals