Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Domestic Violence and Healthcare Utilization in Turkey

SOCIAL WORK IN PUBLIC HEALTH, vol.35, no.3, pp.125-136, 2020 (Journal Indexed in SSCI) Sustainable Development identifier identifier identifier

Obesity among Women in Turkey

IRANIAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, vol.47, no.5, pp.682-688, 2018 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Elektronik Sağlık Okuryazarlığının İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma

Cumhuriyet Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2022 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkiye Sağlık Sisteminden Memnuniyet Düzeyinin Belirlenmesine İlişkin Bir Araştırma

Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.10, no.3, pp.244-253, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

Sağlıkta Eşitsizliğe İlişkin Bir Araştırma

Uluslararası Sağlık Yönetimi ve Stratejileri Araştırma Dergisi, vol.7, no.2, pp.318-328, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YÖNELİK ŞİDDET HABERLERİNİN İÇERİK ANALİZİ

ULUSLARARASI SAĞLIK YÖNETİMİ VE STRATEJİLERİ ARAŞTIRMA DERGİSİ, vol.7, no.2, pp.308-317, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

Hastaneden Memnuniyet: Kamu Hastanesinde Bir Araştırma

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.33, pp.154-165, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kamu Sağlık Araştırmasının Üç Temel Sağlık Göstergesine Etkisi: OECD Ülkeleri Üzerine Bir Panel Regresyon Analizi

Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.11, no.21, pp.73-84, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

Acil Servisten Memnuniyet: Yozgat İlinde Bir Araştırma

Uluslararası Sağlık Yönetimi ve Stratejileri Araştırma Dergisi, vol.7, no.1, pp.107-116, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

Güncel Pazarlama Yaklaşımlarının Sağlık Hizmetlerinde Uygulanabilirliği

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.22, no.2, pp.432-443, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Pozitif Teknolojilerin Sağlık Hizmetlerinde ve Hasta Katılımında Rolü

Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.10, no.1, pp.131-137, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Sağlıkta Yalın Yönetim ve Yalın Liderlik

Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi, 2020 (Other Refereed National Journals)

İç Göç, Sağlık Hizmetleri Kullanımı ve Sağlık Statüsüne İlişkin Kavramsal Bir İnceleme

Acıbadem Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.11, no.1, pp.1-7, 2020 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Impact of Patient Safety Culture on Medıcal Error Attitudes: An Application in Nurses

İnönü Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Dergisi, vol.8, no.3, pp.590-602, 2020 (Other Refereed National Journals)

Sağlıkta Mavi Okyanus Stratejileri ve Mavi Okyanus Liderliği: Kavramsal Bir İnceleme

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 2020 (Other Refereed National Journals)

Psikolojik Sözleşme ve İşyeri Zorbalığının İşten Ayrılma Niyetine Etkisi: Hemşirelerde Bir Araştırma

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.21, no.1, pp.183-202, 2020 (Other Refereed National Journals)

Gebeliği Önleyici Modern Yöntem Kullanımının İç Göç, Sosyo-Demografik ve Sosyo-Ekonomik Faktörler İle İlişkisi

Türkiye Klinikleri Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.5, no.1, pp.46-55, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Türkiye’de Özel Hastanelere ve Devlet Hastanelerine Yönelik Elektronik Şikayetlerin İncelenmesi

Uluslararası Sağlık Yönetimi ve Stratejileri Araştırma Dergisi, vol.5, no.3, pp.291-301, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkiye’de İç Göçün Dağılımı

Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, vol.19, no.45, pp.893-918, 2019 (Other Refereed National Journals)

Sağlık Çalışanlarında Örgütsel Affetme, Örgütsel Dedikodu ve İntikam Niyeti Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi

Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.36, pp.131-148, 2019 (Other Refereed National Journals)

Sağlık Kurumlarında Stratejik Yetenek Yönetimi: Kavramsal Bir Çalışma

Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi, vol.6, no.2, pp.446-453, 2019 (Other Refereed National Journals)

Şehir Hastanelerine İlişkin Haberlerin Gazetelerde Yansıması

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, vol.22, no.1, pp.104-111, 2019 (Other Refereed National Journals)

Sağlık Harcamaları-Gelir Dağılımı İlişkisi: Türkiye İçin Bir ARDL Sınır Testi Yaklaşımı

Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, vol.17, no.1, pp.412-427, 2019 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Avrupa Sağlık Yönetimi Birliği (EHMA) Konferanslarında Sunulan Sağlık Yönetimi Bildirilerinin Görünümü

Uluslararası Sağlık Yönetimi ve Stratejileri Araştırma Dergisi, vol.5, no.2, pp.118-125, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkiye’de Özel Hastanelere ve Devlet Hastanelerine Yönelik Elektronik Şikâyetlerin İncelenmesi

Uluslararası Sağlık Yönetimi ve Stratejileri Araştırma Dergisi, vol.5, no.3, pp.291-301, 2019 (Other Refereed National Journals)

Sağlık Çalışanlarında Örgütsel Kronizm ve İşgören Performansı Arasındaki İlişkinin İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.13, no.3, pp.37-54, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Türkiye’nin, Bölgelerin ve İllerin Sağlık Değişkenleri Açısından Mevcut Durumu ve Sıralanması

Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.11, no.3, pp.2419-2432, 2018 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Sağlık Harcamalarının Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisi: Uygulamalı Bir Çalışma

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.20, no.2, pp.388-398, 2018 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Türkiye’de Organ Bağışının Mevcut Durumu ve Organ Bağışında Stratejik İletişimin Önemi

SDÜ Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.9, no.2, pp.163-168, 2018 (Other Refereed National Journals)

Sağlık Çalışanlarının Güvenlik İklimi Algılarının Belirlenmesine İlişkin Bir Kamu Hastanesinde Araştırma

Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.30, pp.297-307, 2018 (Other Refereed National Journals)

Türkiye’de İç Göçün Beş Yaş Altı Çocuklarda Ölümlülük ve İshal Üzerindeki Etkisine İlişkin Bir Araştırma

Celal Bayar Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.5, no.4, pp.199-208, 2018 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Sağlık Kurumlarında İnsan Kaynakları Alanında Yapılan Çalışmaların İncelenmesi

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.18, no.1, pp.49-64, 2018 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Sağlık Çalışanlarına Yönelik Algı: Hekim, Hemşire ve Eczacının Ekşi Sözlükte Sunumu

Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, vol.8, no.19, pp.207-226, 2017 (Other Refereed National Journals)

Özel Hastanelerin Hizmet Pazarlamasında Yeni Trend: Doğum Paketleri

KTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.7, no.13, pp.55-68, 2017 (Other Refereed National Journals)

A Study on Toxic Leadership Perceptions of Healthcare Workers

Global Business and Management Research: An International Journal, vol.9, no.1, pp.12-23, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Sekreterlerin Yıldırmaya Maruz Kalma Düzeyleri: Bir Üniversite Hastanesi Örneği

Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.19, no.2, pp.725-741, 2017 (Other Refereed National Journals)

Technical Efficiency of Gynecology and Obstetrics Hospitals in Turkey Measurement by Data Envelopment Analysis

The Journal of Academic Social Science, vol.4, no.34, pp.372-382, 2016 (Other Refereed National Journals)

Sağlık okuryazarlığı hasta-hekim ilişkisini etkiler mi?: Sakarya ilinde bir araştırma

TAF Preventive Medicine Bulletin, vol.15, no.4, pp.354, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

Pharmacoepidemiology

IOSR Journal Of Pharmacy, vol.6, no.2, pp.57-62, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Hastane Yöneticilerinin Yönetsel Beceri Düzeylerinin İncelenmesi

Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, vol.19, no.3, pp.241-254, 2016 (Other Refereed National Journals)

A Research for Determining Psychosocial Risk Factors among Health Employees

OALib, vol.3, no.12, pp.1-14, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

The effect of loneliness at work work stress on work alienation and work alienation on employees’ performance in Turkish health care institution

South Asian Journal of Management Sciences, vol.10, no.2, pp.30-38, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

TÜRKİYE İLAÇ SEKTÖRÜNDE STRATEJİK ORTAKLIKLAR BİRLEŞME VE SATIN ALMALAR 2006 2014 DÖNEMİNİN İNCELENMESİ

Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, vol.14, no.4, pp.198-221, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Hemşirelerin Karanlık Kişilik Özelliklerinin Sosyo Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi

Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.14, no.3, pp.203-216, 2016 (Other Refereed National Journals)

A Research about the Ethical Sensitivity of Healthcare Professionals

International Journal of Health Sciences, vol.3, no.3, pp.73-82, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Obeziteye Yönelik Tutum ve İnançların Geliştirilmesinde Sağlık Programlarının Etkisi

Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergis, vol.6, no.2, pp.89-98, 2015 (Other Refereed National Journals)

Sağlık Çalışanlarının Sinik Davranışlar Gösterme Eğilimi

Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.4, no.2, pp.84-95, 2014 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Doğumda Beklenen Yaşam Süresine İlişkin Bir Araştırma

International Gevher Nesibe Health Sciences Conference-VII, Kayseri, Turkey, 16 April 2021

Sağlık Sektöründe Afet Yönetimi Uygulamaları: Kavramsal Bir Çalışma

Ankara Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Ankara, Turkey, 4 - 06 October 2019, pp.244-248

Türkiye’de Antibiyotik Kullanımının İncelenmesine Yönelik Bir Çalışma

2. Uluslararası Erciyes Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Kayseri, Turkey, 27 - 29 September 2019, pp.779-786

Cepten ve Katastrofik Sağlık Harcaması: Türkiye’de 2002-2017 Döneminin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi̇

Ankara Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Ankara, Turkey, 4 - 06 October 2019, pp.236-243

Sığınmacıların Sağlık Hizmetleri Kullanımında Karşılaştıkları İletişim Engelleri: Kavramsal Bir İnceleme

2. Uluslararası Erciyes Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Kayseri, Turkey, 27 - 29 September 2019, pp.625-634

Türkiye’de Malpraktis Uygulamaları İle İlgili Kavramsal Bir Çerçeve

Atlas 3. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Sivas, Turkey, 28 - 30 June 2019, pp.69-74

Sağlık Yönetimi Bölümü Öğrencilerinin Siberkondria Algılarının Değerlendirilmesine Yönelik Bir Araştırma

2. Uluslararası 12. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Muğla, Turkey, 11 - 13 October 2018, pp.1568-1573

Türkiye’nin Sağlık ve Sosyal Göstergeleri Açısından Bölgesel Gelişmişliğinin Dağılımı

2. Uluslararası 12. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Muğla, Turkey, 11 - 13 October 2018, pp.234-240

Sağlık Çalışanlarının Otantik Liderlik Algıları: Bir Eğitim Araştırma Hastanesi Örneği

17. Uluslararası Katılımlı İşletmecilik Kongresi, İzmir, Turkey, 26 - 28 April 2018, pp.587-592

Bir Üniversite Hastanesi Çalışanlarının Örgüt Kültürüne İlişkin Algılarının İncelenmesi

VI. Uluslararası Çin’den Adriyatik’e Sosyal Bilimler Kongresi, Ankara, Turkey, 29 - 31 March 2018, pp.323

Özel Hastanelere Yönelik E-Şikâyetlerin İncelenmesi

VI. Uluslararası Çin’den Adriyatik’e Sosyal Bilimler Kongresi, Ankara, Turkey, 29 - 31 March 2018, pp.315-316

Türkiye’de Sağlık Sigortacılığı Alanında Yapılan Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi

IV. International Multidisciplinary Congress of Eurasia, Roma, Italy, 23 - 25 August 2017, pp.108-113

Sağlık Yönetimi Bölümü Öğrencilerinin İşsizlik Kaygısı Tutumlarının ve Umutsuzluk Algılarının Değerlendirilmesi

International Congress on Politic, Economic and Social Studies, Ankara, Turkey, 9 - 11 November 2017, pp.366 Sustainable Development

Sağlık Harcamalarının Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: Uygulamalı Bir Çalışma

International Congress on Politic, Economic and Social Studies, Ankara, Turkey, 9 - 11 November 2017, pp.365 Sustainable Development

The Appearance of Poverty in the Development Plans in Turkey

3rd International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society, Ankara, Turkey, 28 - 29 April 2017, pp.117-119 Sustainable Development

Perceptual Maps: An Empirical Research on Hospitals

24th International Academic Conference, Barselona, Spain, 28 June - 01 July 2016, pp.315-325

Hospital Mergers and Acquisitions in Turkish Health Sector: Examination of 2008-2015 Term

X. European Conference on Social andBehavioral Sciences, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 19 - 22 May 2016

Books & Book Chapters

Sağlık Sektöründe Hile

in: Hile: İşletme Bilimi Perspektifinden Genel Bir Bakış, Hacıhasanoğlu Tansel,Aslan Tunay,Dalkılıç Elçin, Editor, Paradigma Akademi, Çanakkale, pp.277-307, 2021

Türkiye Sağlık Sisteminde İnsan Kaynakları

in: Türkiye Sağlık Sisteminin Genel Görünümü, Şantaş, F Şantaş, G., Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.139-156, 2020

Sağlıkta İletişim ve Etik

in: Sağlıkta Etik: Güncel Konular ve Yaklaşımlar, Özmen, Sümeyye, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.271-304, 2020

Çalışanların Eğitimi ve Kurumsal Gelişim

in: Sağlık Sektöründe İnsan Kaynakları Yönetimi, Keziban Avcı, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.167-186, 2020 Sustainable Development

Sağlık Kurumlarında İşlem Maliyeti Yaklaşımı

in: Sağlık Kurumlarında Örgüt Yapısı ve Güncel Yönetsel Yaklaşımlar, Gülsün Erigüç, Editor, Siyasal Kitabevi, Ankara, pp.95-117, 2019

Sağlık Kurumlarında Nüfus Ekolojisi Yaklaşımı

in: Sağlık Kurumlarında Örgüt Yapısı ve Güncel Yönetsel Yaklaşımlar, Gülsün Erigüç, Editor, Siyasal Kitabevi, Ankara, pp.177-201, 2019

İşsizlik ve Sağlık

in: Sosyolojik Boyutlarıyla Sağlık, Özlem Özer Fatih Şantaş, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti., Ankara, pp.213-230, 2019

Sağlık Kurumlarında Örgütsel Çatışma

in: Sağlık Kurumları Yönetiminde Örgütsel Davranış Konuları, Çimen, Mesut Deniz, Serkan, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.167-187, 2017