Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Donanma-yı Osmani Muavenet-i Milliye Cemiyeti’nin (DOMMC) Osmanlı Donanmasına Kazandırdığı Gemiler (1909-1914)

Askeri Tarih Araştırmaları, no.29, pp.39-66, 2017 (Other Refereed National Journals)

Irak Cephesi’nin Açılması ve Kutü’l-Amare Muhasarası

Askeri Tarih Araştırmaları, no.27, pp.45-73, 2016 (Other Refereed National Journals)

Birinci Dünya Savaşı’nda Galiçya Cephesi’nin Lojistik Durumu

Askeri Tarih Araştırmaları, no.26, pp.21-51, 2015 (Other Refereed National Journals)

Büyük Taarruzda Takip Harekâtı ve Yunan Macerasının Sonu

Askeri Tarih Araştırmaları, no.10, pp.107-139, 2007 (Other Refereed National Journals)

İstiklal Harbinden Günümüze Türk Savunma Sanayiinin Gelişimi

Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi, vol.1, no.2, pp.35-53, 2005 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

1847 Yılı Sonrası Cezayir’den Osmanlı Devleti’ne Sığınan Muhacirler ve Osmanlı Devleti’nin Muhacirlere Karşı Tutumu

2. Uluslararası Osmanlı Coğrafyası Arşiv Kongresi 20-24 Kasım 2017, İstanbul, Turkey, 20 - 24 November 2017, vol.1, pp.539-556

İkmal Maddeleri Ekseninde Yozgat’ın İstiklâl Harbi’ne Sağladığı Katkıları

1.BOZOK ULUSLARARASI SİYASET BİLİMİ KONGRESİ ‘Geçmişten Günümüze Yerel, Bölgesel ve Küresel Krizler’, Turkey, 24 - 26 October 2018

The Battles the Turkish Engaged in the Korean War and their Reflections on the Turkish-South Korean Relations

The International Symposium on the 68th Anniversary of the Turkish Dispatch to the Korean War, Tue. June, 26, 2018, Seul, South Korea, 26 June 2018

Türk İstiklâl Harbi’nde İç Anadolu Bölgesinin Ordu İaşesi Açısından Önemi - Aksaray Örneği

II. Uluslararası Aksaray Sempozyumu 26-28 Ekim 2017, Aksaray, Turkey, 26 - 28 October 2017, pp.300-323

“Birinci Dünya Savaşı’nda Mekke Emiri Şerif Hüseyin’in İsyanı”

Beşinci Askeri Tarih Semineri Bildirileri (23-25 Ekim 1995), İstanbul, Turkey, 23 - 25 October 1995

Books & Book Chapters

Türkiye’nin Soğuk Savaş Sonrası Güney Kafkasya Politikasındaki Değişim ve Dönüşümü

in: Türkiye’de İç ve Dış Politikanın Geleceği Doç. Dr. Özlem Becerik Yoldaş’a Armağan, Yunus Yoldaş, Editor, Der Yayınları, İstanbul, pp.521-546, 2021

Türk İngiliz İlişkileri Ekseninde Süveyş Krizininin Kıbrıs Sorunu üzerine Etkisi (1950-1960)

in: 21. Yüzyılda Krizler Dönüşen Uluslararası Sistemde Devletler, Yunus Yoldaş, Özlem Becerik Yoldaş, Editor, Der Yayınları, İstanbul, pp.320-349, 2019

Fotoğraflarla Kore Savaşı’nda Türk Askeri

Askeri Müze ve Kültür Sitesi Komutanlığı, İstanbul, 2016

Birinci Dünya Savaşında Osmanlı Cepheleri

Askeri Müze ve Kültür Sitesi Komutanlığı, İstanbul, 2016

The Çanakkale naval battles in Turkish official records

in: The Gallipoli Campain The Turkish perspective, Metin Gürcan, Robert Johnson,, Editor, Routledge Taylor Francis Group London and New York, pp.95-123, 2016

Çanakkale Muharebeleri Kronolojisi

Alfa Yayınları, İstanbul, 2015

Türk Tarih Tezi ve Türk Tarih Kurumu’nun Kuruluşu

in: Eski Ön Asya Uygarlıklarından Günümüze Anadolu’da Türk Varlığı, , Editor, Genelkurmay Basım Evi, Ankara, pp.109-119, 2008

“Turkish Army from the Ottoman Period until today”,

in: International Review Of Military History, , Editor, Genelkurmay Basım Evi, Ankara, pp.105-123, 2007

Mütareke Dönemi İstanbul Rumları

Genelkurmay Basımevi, Ankara, 2006

Milli Mücadele Döneminde Türk-Bulgar İlişkileri ve 1 nci Kolordunun Bulgaristan’a Sığınması

in: XX. Yüzyılın İlk Yarısında Türk-Bulgar Askeri-Siyasi İlişkileri, , Editor, Genelkurmay Basım Evi, Ankara, pp.123-141, 2005

Episodes in the Encyclopedia

10. Yıl Marşı

Atatürk Araştırma Merkezi, pp.1-4, 2021 Creative Commons License

Other Publications