Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Impact of occupational lead exposure on nerve conduction study data

INTERNATIONAL JOURNAL OF NEUROSCIENCE, vol.132, pp.306-312, 2022 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Anger and impulsiveness in migraine patients with and without aura

NEUROLOGICAL RESEARCH, vol.42, no.3, pp.253-259, 2020 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Increased level of plasma salusin-alpha and salusin-beta in patients with multiple sclerosis

MULTIPLE SCLEROSIS AND RELATED DISORDERS, vol.30, pp.76-80, 2019 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Olfactory bulb atrophy in migraine patients

NEUROLOGICAL SCIENCES, vol.40, no.1, pp.127-132, 2019 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Negative correlation between TNF-α and triglyceride levels in patients with cerebral infarction

Annals of Medical Research, vol.28, pp.1593-1588, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

Decreased serum periostin level is associated with carpal tunnel syndrome

Annals of Medical Research, vol.27, no.6, pp.1584-1589, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

BLEPHAROSPASM INDUCED BY SYSTEMIC ISOTRETINOIN

JOURNAL OF EMERGENCY MEDICINE CASE REPORTS, vol.10, no.2, pp.33-35, 2019 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Evaluation of the Effect of Anxiety and Depression on Cognitive Functions in Patients with Severe Acne Vulgaris

TURK DERMATOLOJI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF DERMATOLOGY, vol.13, no.1, pp.25-29, 2019 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License identifier identifier

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Bas dönmesi sikayeti ile nöroloji poliklinigine basvuran hastalarda semptom dogru yorumlaniyor mu?

ESKİŞEHİR NÖROLOJİ GÜNLERİ NÖROROMATOLOJİ SEMPOZYUMU, Eskişehir, Turkey, 3 - 05 September 2021, pp.52

COVİD-19 ENFEKSİYONUNDA NÖROLOJİK TUTULUMLAR

16. Uludağ Nöroloji Günleri, Bursa, Turkey, 13 - 14 March 2021, pp.57 Sustainable Development

MİGREN ATAK SÜRESİ ÜZERİNDE ETKİLİ OLAN KLİNİK-DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER

17. Baş Ağrısı Kış Okulu, İstanbul, Turkey, 20 - 21 February 2021, pp.12

Diyabetes mellituslu hastalarda beyin sapı işitsel uyarılmış potansiyelindeki değişiklikler

1.Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Sanal Kongresi, Ankara, Turkey, 20 - 22 November 2020, pp.16 Sustainable Development

TİP 2 DİYABETES MELLİTUS’TA ÜSTEKSTREMİTE TUZAK NÖROPATİLERİNİNDEĞERLENDİRİLMESİ

GEVHER NESİBE 5. ULUSLARARASI SAĞLIK BİLİMLERİ KONGRESİ, Ankara, Turkey, 24 - 25 April 2020, pp.101 Sustainable Development

Kronik Ürtikerli Hastalarda Nöropatik Ağrının Değerlendirilmesi

24. Prof.Dr.Lütfü Tat Sempozyumu, Ankara, Turkey, 20 - 24 November 2019, pp.78

NÖROAKANTOSİTOZ TANISI ALAN İKİ OLGU-TARTIŞMALI POSTER

55. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Turkey, 15 - 21 November 2019, pp.105

Multiple skleroz hastalarında TRPV1, TRPV2, TRPV3, TRPV4, TRPM2, TRPM4, TRPM7, TRPA1 ve TRPC6 kanallarının mRNA ekspresyon seviyeleri

Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 45. Ulusal Fizyoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 31 October - 03 November 2019, pp.90

Migren Hastalarında Serum Elektrolitleri

IV. Algoloji Kursu, Ankara, Turkey, 24 May 2019, pp.12-13

Yoğun Bakım Ünitesindeki Akut İskemik İnme Hastalarında Bilirubin Değerlerinin Mortaliteyi Öngörücü Etkisi

I. Uluslararası Hipokrat Tıp Ve Sağlık Bilimleri Kongresi, Ankara, Turkey, 1 - 03 March 2019, pp.432-439

Multipl Skleroz Hastalarının Serum Nörofilament Işık Düzeylerinin Polisomnografik Verilerle (Uyku Kalitesi, Uykuda Solunum Bozuklukları) Korelasyonu

19. ULUSAL UYKU TIBBI KONGRESİ - 6. ULUSAL UYKU TIBBI TEKNİKER ve TEKNİSYENLİĞİ KONGRES, İstanbul, Turkey, 26 - 30 September 2018, pp.99-100

Multipl Sklerozda Ağır Metallerin Etkis

İstanbul MS Days V (Uluslararası), Girne, Cyprus (Kktc), 2 - 04 November 2018, pp.22

Migrenli Hastalarda Serum Nitrik Oksit Düzeylerinin Tayini

INTERNATIONAL EURASIAN CONFERENCE ON BIOLOGICAL AND CHEMICAL SCIENCES , Ankara, Turkey, 26 - 27 April 2018, pp.1430

ÜÇ KUŞAKTA GÖRÜLEN BEYİN SAPI AURALI MİGREN

14.BAŞ AĞRISI KIŞ OKULU, İstanbul, Turkey, 19 - 22 April 2018, pp.20

AURASI OLAN VE OLMAYAN MİGREN HASTALARINDA ÖFKE VE DÜRTÜSELLİK

14.BAŞ AĞRISI KIŞ OKULU, İstanbul, Turkey, 19 - 22 April 2018, pp.30

TRİGEMİNAL NEVRALJİ TAKLİTÇİSİ SUNCT SENDROMU: OLGU SUNUMU

14. BAŞAĞRISI KIŞ OKULU, İstanbul, Turkey, 19 - 22 April 2018, pp.22

ACİLDE GERİ DÖNÜŞÜMSÜZ KONFÜZYON NEDENİ: BİLATERAL TALAMİK ENFARKT OLGUSU

14. ULUSAL ACİL TIP VE 5TH INTERCONTINENTAL EMERGENCY MEDICINE CONGRESS, Antalya, Turkey, 19 - 22 April 2018, pp.1300

BONZAİ KULLANIMI SONRASI AKUT SEREBELLAR ENFARKT GELİŞEN OLGU

14. ULUSAL ACİL TIP VE 5TH INTERCONTINENTAL EMERGENCY MEDICINE CONGRESS, Antalya, Turkey, 19 - 22 April 2018, pp.1000

Migren ile Bedensel Duyumları Abartma, Sağlık Ankisyetesi, Depresyon ve Anksiyetenin İlişkisi ,

22. TPD Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu, Antalya, Turkey, 11 - 14 April 2018, pp.18-19

HEMİBALLİSMUS İLE PREZENTE OLAN YENİ TANI DİABET VAKASI

53. ULUSAL NÖROLOJİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 24 - 30 November 2017, pp.157

Aortic Dissection Presenting as Paraplegia: A Challenge for Clinician

13. Ulusal Acil Tıp Kongresi 4. Intercontinental Emergency Medicine Congress, Antalya, Turkey, 18 - 21 May 2017, pp.1400

İZOLE 6. SİNİR TUTULUMU: MS VAKA SUNUMU

NÖROOFTALMOLOJİ-NÖROOTOLOJİ SEMPOZYUMU, Ankara, Turkey, 5 - 07 May 2017, pp.25

İpratropiuma bağlı anizokori vakası

12. ULUDAĞ NÖROLOJİ GÜNLERİ, Bursa, Turkey, 2 - 05 March 2017, pp.15

Yenı Bır Peptıd Olarak Adropının Demans Hastalarındakı? Önemı? "The Importance of Adropin As a New Peptide in Dementia Patients"

7th INTERNATIONAL MEDİCİNE AND HEALTH SCİENCES RESEARCHES CONGRESS, Ankara, Turkey, 28 - 29 August 2021, pp.378-379

Ailesel Hungtington Hastalığı ve Westpal Varyantı Olgu Sunumu

49. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Turkey, 15 - 21 November 2013, pp.247

ARI SOKMASI İLE İNDÜKLENEN SİNÜS VEN TROMBOZU

49. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Turkey, 15 - 21 November 2013, pp.180

Valproik Aside Bağlı Hiperamonemik Ensefalopati Olgusu

47. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Turkey, 25 November - 01 December 2011, pp.228

6.KRANİAL SİNİR PARALİZİSİNİN NADİR BİR NEDENİ: SJÖGREN SENDROMU ,

47. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Turkey, 25 November - 01 December 2011, pp.121

Determination of Nitrate and Nitrite ion Levels in the drinking Waters in Kayseri

METEAU (Metals and Related Substances in Drinking Water) Cost Action 637, Ankara, Turkey, 24 - 26 October 2007, pp.55

Books & Book Chapters

YAŞLI HASTALARDA NÜTRİSYON

in: Nörolojik Hastalıklarda Nütrisyon, Doç. Dr. Nedim ONGUN, Editor, Akademi Kitabevi Yayınları, Ankara, pp.291-316, 2021

Gebelik ve Nöroloji

in: Gebelikte Riskli Durumlar ve Yaklaşım, PROF. DR. ETHEM SERDAL YALVAÇ, PROF. DR. MUSTAFA KARA, Editor, Nobel Tıp Kitapevleri, İstanbul, pp.549-565, 2019

Bölüm adı:(Nörolojik durumlar)

in: CURRENT Birinci Basamakta Güncel Klinik Uygulama Kılavuzları Hastalık tarama, önleme ve tedavi kılavuzlarının en son kısa özetleri, Çeviri Editörü Çiğdem KADER, Editor, Güneş Kitabevi, Ankara, pp.399-517, 2018

Diyabetik Ayak Fizyopatolojisi ve Nöropati

in: Diyabetik Ayak tanı ve Tedavisinde Multidisipliner Yaklaşım, Elif Turan, Editor, Dünya Yayınları, Ankara, pp.27-44, 2018 Sustainable Development