Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Küçük Ölçekli Koyun-Keçi İşletmelerinde Yetiştiricilerin Gıda Güvenliği Bilinci

14. ULUSLARARASI TARIM, HAYVANCILIK VE KIRSAL KALKINMA KONGRES, İzmir, Turkey, 22 - 24 March 2024, pp.540-550

Küçük Ölçekli Aile İşletmesi Yapısındaki Akkaraman Koyun Sürülerinde Bazı Verim Özellikleri

7. Uluslararası Çukurova Tarım ve Veteriner Bilimleri Kongresi, Adana, Turkey, 9 - 10 March 2024, pp.269-276

Kırsal Kalkınmada Küçükbaş Hayvancılığın Rolü

10. Ulusal KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu, Yozgat, Turkey, 13 - 15 November 2023, pp.47-48

Keçi Yetiştiriciliği ve Küresel İklim Değişikliğine Uyum

ULUSAL ZOOTEKNİ ÖĞRENCİ KONGRESİ, Ankara, Turkey, 26 - 28 October 2023, pp.3

Küçükbaş Hayvanlarda Erken Damızlıkta Kullanmada ve Besin Yetersizliklerinin Tespitinde Vücut Kondisyon Puanlaması Uygulanması

12th International Conference On Agriculture, Animal Sciences and Rural Development, Ordu, Turkey, 6 - 08 July 2023, pp.723-736

Küçükbaş Hayvancılık İşletmelerinde Hayvan Refahının Değerlendirilmesinde Kullanılan Parametreler

12th International Conference On Agriculture, Animal Sciences and Rural Development, Ordu, Turkey, 6 - 08 July 2023, pp.715-722

SUSTAINABLE ANIMAL PRODUCTION AND FOOD ETHICS

ISPEC 11th INTERNATIONAL CONFERENCE on AGRICULTURE, ANIMAL SCIENCES and RURAL DEVELOPMENT, Muş, Turkey, 3 - 05 March 2023, pp.323-330 Creative Commons License Sustainable Development

SUSTAINABLE ANIMAL PRODUCTION AND FOOD ETHICS

4rd INTERNATIONAL CUKUROVA AGRICULTURE AND VETERINARY CONGRESS, Adana, Turkey, 27 February - 28 March 2023, pp.247-258 Creative Commons License Sustainable Development

Goat Meat And Quality Characteristics

Cukurova 9th International Scientific Researches Conference, 9 - 11 October 2022 / Adana, Turkey, Adana, Turkey, 9 - 11 October 2022

Effects of External Parasites on Production and Wealth in Sheep and Goat Breeding

9. International Gap Summit Scientific Research Congress, Adıyaman, Turkey, 1 - 03 July 2022, pp.396-405 Creative Commons License

Türkiye'de Yapağı Üretimi

ISPEC 9th International Conference On Agriculture, Animal Sciences and Rural Development, Burdur, Turkey, 19 - 20 March 2022, pp.820-832

Opportunites for Industrial Hemp (Cannabis sativa L.) Usage in Animal Nutrition

3rd International Cukurova Agriculture and Veterinary Congress, Adana, Turkey, 9 - 10 October 2021, pp.478-492 Sustainable Development

Sheep and Goat Breeding and Global Warming.

Ispec 7th Internatıonal Conference on Agrıculture, Anımal Scıences and Rural Development, Turkey, 18 - 19 September 2021 Sustainable Development

Current Status of Shelters in Sheep and Goat Farms in Yozgat Province

5th International Anatolian Agriculture, Food, Environment and Biology Congress, 1 - 04 October 2020

Current Status, Some Yield and Structural Properties of Sheep and Goat Husbandry in Yozgat Province.

5th International Anatolian Agriculture, Food, Environment and Biology Congress, 1 - 04 October 2020

Importance of Animal Husbandry Supports as part of “Young Farmer Project” on Yozgat Province Rural Development.

5th International Anatolian Agriculture, Food, Environment and Biology Congress, Turkey, 1 - 04 October 2020

Tarımsal hibe programlarının Yozgat ili hayvancılığının gelişimine etkisi

III. Uluslararası Bozok Sempozyumu (Bölgesel Kalkınma ve Sosyo-Kültürel Yapı), 3 - 05 May 2018, pp.661-669

Yozgat ilinde kırsal göçün önlenmesinde hayvancılığın önemi

III. Uluslararası Bozok Sempozyumu (Bölgesel Kalkınma ve Sosyo-Kültürel Yapı), Yozgat, Turkey, 3 - 05 May 2018, pp.670-676

Yozgat ili hayvancılık sektörünün ilin kalkınmasındaki etkisi

III. Uluslararası Bozok Sempozyumu (Bölgesel Kalkınma ve Sosyo-Kültürel Yapı), Yozgat, Turkey, 3 - 05 May 2018, pp.1085-1093

KOP illeri hayvancılık faaliyetleri içerisinde Yozgat ili ve potansiyeli

III. Uluslararası Bozok Sempozyumu (Bölgesel Kalkınma ve Sosyo-Kültürel Yapı), Yozgat, Turkey, 3 - 05 May 2018, pp.1071-1084

The Potential of Organic Livestock Farming in Central Anatolia Region

10. International Animal Science Conference, Antalya, Turkey, 25 - 27 October 2018, pp.561-564

The Effect of Meat Color Parameters of Different Feeding Systems on Hair Goat and Saanen x Hair Goat ( G1) Crossbred Kids

1. International Agricultural Science Congress09-12 May Van/Turkey, Van, Turkey, 9 - 12 May 2018

COMPARİSON OF THE BODY CONDİTİON SCORE OF PUREBRED AND CROSSBRED KIDS FATTENİNG IN DİFFERENT SYSTEMS

1.ULUSLARARASI GAP TARIM VE HAYVANCILIK KONGRESİ 2-27 NİSAN 2018, 25 - 27 April 2018

Yozgat ili hayvancılığının mevcut durumu, sorunları ve çözüm önerileri

Uluslararası V. KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu, Konya, Turkey, 26 - 28 October 2017, pp.149

Sinop Yöresi Koyunculuk İşletmelerinin Hayvan Refahı Açısından İrdelenmesi

12. Ulusal Zootekni Öğrenci Kongresi, Bildiri Kitabı, Turkey, 9 - 11 May 2016

Alternative Uses of Wool

International Participated Small Ruminant Congress, 16 - 18 October 2014

Use of Image Analysis in Animal Science

3rd International Congress on Information and Communication Technologies in Agriculture, Food, Forestry and Emvironment, 14 - 18 June 2010

Books & Book Chapters

GOAT BREEDING AND WELFARE

in: WELFARE AND CURRENT APPROACHES IN FARM ANIMALS, Hacer TÜFEKCİ,Mehmet Akif BOZ,Hulüsi Ozan TAŞKESEN, Editor, Iksad Publishing House, Ankara, pp.201-222, 2023

KÜÇÜKBAŞ HAYVANLARDA STRES FAKTÖRLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE KULLANILAN BAZI PARAMETRELER

in: TARIM BİLİMLERİ ALANINDA MULTİDİSİPLİNER GÜNCEL ÇALIŞMALAR II, Hülya DOĞAN,Kübra YAZICI, Editor, İksad Yayınevi, Ankara, pp.267-286, 2023

KOYUN - KEÇİ YETİŞTİRİCİLİĞİ VE İKLİM DİRENCİ

in: HAYVANSAL ÜRETİM VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ, Hacer TÜFEKCİ, Editor, İksad Yayınevi, pp.45-72, 2022

KÜÇÜKBAŞ HAYVANLARDA VÜCUT KONDİSYON PUANLAMASI VE PLASENTA ÖZELLİKLERİNİN YAVRU GELİŞİMİ VE YAŞAMA GÜCÜ ÜZERİNE ETKİSİ

in: TARIM BİLİMLERİ ALANINDA MULTİDİSİPLİNER GÜNCEL YAKLAŞIMLAR, Kübra YAZİCİ, Hülya DOĞAN, Editor, İksad Yayınevi, pp.293-306, 2022

THE EFFECT OF GLOBAL WARMING ON PRODUCTION AND PRODUCTS OBTAINED FROM SHEEP AND GOATS

in: GLOBAL CLIMATE CHANGE: AGRICULTURE AND FOOD SCIENCE PERSPECTIVE, Hülya DOĞAN, Hafize FİDAN, Editor, İksad publishing house, pp.237-258, 2022

Metrics

Publication

63

H-Index (WoS)

1

Citiation (TrDizin)

2

Project

8

Thesis Advisory

2

Open Access

16
UN Sustainable Development Goals